Epidemiologická situácia v okresoch Senica a Skalica

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Senica a Skalica za 20. týždeň 2024

Okres Senica
V 20. týždni 2024 (20. KT) bolo zaznamenaných 376 ARO vrátane Covid-19 (chorobnosť 1448,1) z toho CHPO bolo 86 (chorobnosť 331,2). 
Z hľadiska vekovej skupiny bola najvyššia chorobnosť vo vekovej skupine 0-5 rokov.
Z celkového počtu ARO bol u 2,9% ochorení hlásená komplikácia – najčastejšie  sinusitídy (zápal prínosových dutín).
Stupeň intenzity ARO a CHPO je na úrovni bez aktivity.
Závažný priebeh respiračných ochorení s nutnosťou hospitalizácie (tzv. SARI) v 20. KT nebol evidovaný.


Okres Skalica
V 20. KT bolo zaznamenaných 294 ARO vrátane Covid-19 (chorobnosť 1338,4), z toho CHPO nebolo žiadne ochorenie.
Z hľadiska vekovej skupiny bola najvyššia chorobnosť vo vekovej skupine 0-5 rokov.
Z celkového počtu ARO bolu 0,3%ochorení hlásená komplikácia - najčastejšie  penumónie (zápal pľúc).
Stupeň intenzity ARO a CHPO je na úrovni bez aktivity.
Závažný priebeh respiračných ochorení s nutnosťou hospitalizácie (tzv. SARI) v 20. KT nebol evidovaný.

Ing. Ľubomír Šarabok
regionálny hygienik
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici