Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (RÚVZ RV)

má územnú pôsobnosť pre okres Rožňava

RÚVZ Rožňava je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálna hygienička poverená výkonom funkcie: Ing. Jana Hricková

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte ARO v - Rožňavskom okrese za 24. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Rožňava za 24. kalendárny týždeň 2024

V 24. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 717 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1475,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) 32, čo predstavuje chorobnosť 65,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (23. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 7,2 % a výskyt CHPO je nižší o 55,0 %.

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 78 prípadoch, čo je 10,9 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali pneumónie (1), sinusitídy (53) a otitídy (24).

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných a dosiahla 5492,0/100 000 obyv.

Lokálne epidémie nehlásené.

Počet prípadov COVID-19:
V 24. kalendárnom týždni neboli hlásené prípady ochorenia na COVID-19.


Ing. Jana Hricková
regionálna hygienička
poverená výkonom funkcie