Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (RÚVZ RV)

má územnú pôsobnosť pre okres Rožňava

RÚVZ Rožňava je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálna hygienička poverená výkonom funkcie: Ing. Jana Hricková

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte ARO v - Rožňavskom okrese za 26. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Rožňava za 26. kalendárny týždeň 2024

V 26. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 661 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1410,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) 80, čo predstavuje chorobnosť 170,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (25. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO nižší o 4,5 % a výskyt CHPO je vyšší o 81,8%.

Priebeh ochorení bol komplikovaný v 79 prípadoch, čo je 12 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali  sinusitídy (48) a otitídy (31).

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 6 - 14 ročných a dosiahla 4279,4/100 000 obyv.

Lokálne epidémie nehlásené.

Počet prípadov COVID-19:
V 26. kalendárnom týždni bolo hlásené 1 ochorenie na COVID-19.


Ing. Jana Hricková
regionálna hygienička
poverená výkonom funkcie