Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote (RÚVZ RS)

má územnú pôsobnosť pre okresy Rimavská Sobota a Revúca

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Rimavská Sobota a Revúca.

RÚVZ RS je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. MUDr. Tatiana Majanová.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 27. týždeň 2024

 

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 27. kalendárny týždeň 2024:

Okres Rimavská Sobota

 • V 27. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 381 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 679,6/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 41,48%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 1923,2/100 000 obyvateľov. 
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 0,5 % prípadov zo všetkých ARO. 
 • V 27. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 36 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 64,2/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 66,36%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20-59 ročných  (114,1/100 000).
 • Ochorenia hlásilo 64% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 72% všeobecných lekárov pre dospelých. 
 • V 27. kalendárnom týždni 2024 sme nehlásili prípady na ochorenie COVID-19. 
 • V 27. kalendárnom týždni uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno-vzdelávací proces v predškolských  zariadeniach.  

Okres Revúca        

 • V 27. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 87 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 328,6/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 69,80%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných kde dosiahla hodnotu 616,7/100 000 obyvateľov. 
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 0,0 % prípadov zo všetkých ARO. 
 • V 27. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 10 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 37,8/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 67,75%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 60 a viac ročných  (69,7/100 000).
 • Ochorenia hlásilo 71% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 68% všeobecných lekárov pre dospelých. 
 • V 27. kalendárnom týždni 2024 sme nehlásili prípady na ochorenie COVID-19. 
 • V 27. kalendárnom týždni uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Revúca prerušiť výchovno-vzdelávací proces v predškolských  zariadeniach.  


                        


     Oddelenie Epidemiológie
     Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
     so sídlom v Rimavskej Sobote