Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote (RÚVZ RS)

má územnú pôsobnosť pre okresy Rimavská Sobota a Revúca

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Rimavská Sobota a Revúca.

RÚVZ RS je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. MUDr. Tatiana Majanová.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 26. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 26. kalendárny týždeň 2024

Okres Rimavská Sobota

 • V 26. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 651 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 1055,6/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 21,2%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu  2101,7/100 000 obyvateľov. 
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 24 prípadoch v 3,7% zo všetkých ARO. 
 • V 26. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 107 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 173,5/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 4,8% . Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine  15 – 19 ročných 510,5/100 000.
 • Ochorenia hlásilo 86% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 72% všeobecných lekárov pre dospelých. 
 • V 26. kalendárnom týždni 2024 sme nehlásili ochrenie na Covid-19. 
 • V 26. kalendárnom týždni 2024 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno - vzdelávací proces v školských zariadeniach ani v predškolských zariadeniach.

Okres Revúca        

 • V 26. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 288 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 851,3/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 1,4% . Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 2242,7/100 000 obyvateľov.  
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 2 prípade v 0,7 % zo všetkých ARO. 
 • V 26. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 31 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 91,6/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 3,7%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 6 - 14 ročných 312,7/100 000.
 • Ochorenia hlásilo 100% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 84% všeobecných lekárov pre dospelých.
 • V 26. kalendárnom týždni 2024 sme nehlásili  ochorenie  na Covid-19. 
 • V 26.kalendárnom týždni 2024 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Revúca prerušiť výchovno - vzdelávací proces v školských zariadeniach ani v predškolských zariadeniach.

        


       Oddelenie Epidemiológie
       Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
       so sídlom v Rimavskej Sobote