Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote (RÚVZ RS)

má územnú pôsobnosť pre okresy Rimavská Sobota a Revúca

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Rimavská Sobota a Revúca.

RÚVZ RS je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. MUDr. Tatiana Majanová.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 25. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 25. kalendárny týždeň 2024

Okres Rimavská Sobota

 • V 25. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 827 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 1341,0/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 11,7%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu  3235,0/100 000 obyvateľov. 
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 12 prípadoch v 1,5% zo všetkých ARO. 
 • V 25. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 102 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 165,4/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 67,1% . Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine  0 – 5 ročných 329,7/100 000.
 • Ochorenia hlásilo 86% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 72% všeobecných lekárov pre dospelých. 
 • V 25. kalendárnom týždni 2024 sme nehlásili ochrenie na Covid-19. 
 • V 25. kalendárnom týždni 2024 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno - vzdelávací proces v školských zariadeniach ani v predškolských zariadeniach.

Okres Revúca        

 • V 25. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 254 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 863,4/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 5,1% . Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 2803,4/100 000 obyvateľov.  
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 13 prípade v 5,1 % zo všetkých ARO. 
 • V 25. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 28 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 95,2/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 83,7%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0 - 5 ročných 280,3/100 000.
 • Ochorenia hlásilo 86% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 74% všeobecných lekárov pre dospelých.
 • V 25. kalendárnom týždni 2024 sme nehlásili  ochorenie  na Covid-19. 
 • V 25.kalendárnom týždni 2024 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Revúca prerušiť výchovno - vzdelávací proces v školských zariadeniach ani v predškolských zariadeniach.

        


       Oddelenie Epidemiológie
       Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
       so sídlom v Rimavskej Sobote