Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (RÚVZ PP)

má územnú pôsobnosť pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.

RÚVZ PP je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Roman Rams, MPH

Pôvodná webová stránka RÚVZ PP

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča za 37. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 37. kalendárny týždeň 2023

V 37. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených v okrese Poprad spolu 350 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1195,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípke podobných (CHPO) bolo hlásených 10 ochorení. Oproti minulému týždňu (36. kalendárny týždeň 2023) je chorobnosť na ARO vyššia o 15,38%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (6220,4/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 osôb, čo predstavuje 0,6% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali 2 pneumónie.

V okrese Kežmarok bolo hlásených 536 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1985,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípke podobné (CHPO) boli hlásené 3 ochorenia. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO vyššia o 82,02%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (8517,0/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 20 osôb, čo predstavuje 3,7% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali sinusitídy (2), otitídy (14) a pneumónie (4).  

V okrese Levoča bolo hlásených 83 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 556,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobné (CHPO) boli  hlásené 3  ochorenia. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO nižšia o 18,38%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (2123,6/100 000). Komplikácie neboli hlásené.

Lokálne epidémie ARO/CHPO neboli hlásené.

V 37. kalendárnom týždni roku 2023 boli hlásené 3 potvrdené prípady ochorenia COVID-19, z toho 2 prípady boli hlásené v okrese Kežmarok a 1 prípad bol hlásený v okrese Levoča. 

PhDr. Dominika Ružinská
oddelenie epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade