Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (RÚVZ PP)

má územnú pôsobnosť pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.

RÚVZ PP je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Roman Rams, MPH

Pôvodná webová stránka RÚVZ PP

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča za 36. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 36. kalendárny týždeň 2023

V 36. kalendárnom týždni 2023 bolo spolu hlásených v okrese Poprad 273 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1036,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípke podobných (CHPO) bolo hlásených 12 ochorení. Oproti minulému týždňu (35. kalendárny týždeň 2023) je chorobnosť na ARO vyššia o 39,46%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5-ročných (4436,2/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 8 osôb, čo predstavuje 2,9% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali sinusitídy (3), otitídy (4) a pneumóniu (1).

V okrese Kežmarok bolo hlásených 319 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1090,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípke podobné (CHPO) boli hlásené 3 ochorenia. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO nižšia o 10,22 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (2904,9/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 5 osôb, čo predstavuje 1,6 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali sinusitídy (2), otitídy (2) a pneumóniu (1). 

V okrese Levoča bolo hlásených 113 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 682,2 /100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobné (CHPO) nebolo  hlásené žiadne ochorenie. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO vyššia o 465,20 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (2737,5/100 000). Komplikácie neboli hlásené.
Lokálne epidémie ARO/CHPO neboli hlásené.

V 36. kalendárnom týždni roku 2023 bolo hlásených 7 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19, z toho 6 prípadov bolo hlásených v okrese Poprad a 1 prípad bol hlásený v okrese Levoča. 

PhDr. Dominika Ružinská
oddelenie epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade