Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (RÚVZ PP)

má územnú pôsobnosť pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.

RÚVZ PP je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Roman Rams, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča za 27. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 27. kalendárny týždeň 2024

V 27. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených v okrese Poprad spolu 824 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1001,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípke podobných (CHPO) bolo hlásených 20 ochorení. Oproti minulému týždňu (26. kalendárny týždeň 2024) je chorobnosť na ARO vyššia o 0,3%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (3286,1/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 8 osôb, čo predstavuje 1% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali 1 pneumóniu, 4 otitídy a 3 sinusitídy.

V okrese Kežmarok bolo hlásených 708 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1118,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípke podobných (CHPO) bolo hlásených 7 ochorení. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO nižšia o 30,1%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (4405,8/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 7 osôb, čo predstavuje 1% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali 4 otitídy a 3 sinusitídy.

V okrese Levoča bolo hlásených 148 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 618,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobné (CHPO) boli hlásené 3 ochorenia. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO vyššia o 17%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (2488,6/100 000). Priebeh ochorení nebol komplikovaný.

V 27. kalendárnom týždni roku 2024 neboli hlásené žiadne potvrdené prípady ochorenia COVID-19.

PhDr. Dominika Ružinská, MPH
oddelenie epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade