Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (RÚVZ PP)

má územnú pôsobnosť pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.

RÚVZ PP je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Roman Rams, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča za 26. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 26. kalendárny týždeň 2024

V 26. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených v okrese Poprad spolu 808 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 998,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípke podobných (CHPO) bolo hlásených 37 ochorení. Oproti minulému týždňu (25. kalendárny týždeň 2024) je chorobnosť na ARO nižšia o 20,1%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (4219,3/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 6 osôb, čo predstavuje 0,7% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali 1 pneumóniu, 3 otitídy a 2 sinusitídy.

V okrese Kežmarok bolo hlásených 978 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1599,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípke podobných (CHPO) bolo hlásených 33 ochorení. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO vyššia o 70,9%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (5319,4/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 19 osôb, čo predstavuje 1,9% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali 7 pneumónií a 12 otitíd.

V okrese Levoča bolo hlásených 146 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 528,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobné (CHPO) boli hlásené 2 ochorenia. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO nižšia o 13,9%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (1592,7/100 000). Priebeh ochorení nebol komplikovaný.

V 26. kalendárnom týždni roku 2024 neboli hlásené žiadne potvrdené prípady ochorenia COVID-19.

PhDr. Dominika Ružinská, MPH
oddelenie epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade