Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade (RÚVZ PP)

má územnú pôsobnosť pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Poprad, Kežmarok a Levoča.

RÚVZ PP je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Roman Rams, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča za 25. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča za 25. kalendárny týždeň 2024

V 25. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených v okrese Poprad spolu 927 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1250,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípke podobných (CHPO) bolo hlásených 44 ochorení. Oproti minulému týždňu (24. kalendárny týždeň 2024) je chorobnosť na ARO vyššia o 15,6%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (3668,9/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 23 osôb, čo predstavuje 2,5% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali 3 pneumónie, 10 otitíd a 10 sinusitíd.

V okrese Kežmarok bolo hlásených 470 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 936,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípke podobných (CHPO) bolo hlásených 21 ochorení. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO nižšia o 41,2%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 6 až 14 - ročných (2524,0/100 000). Priebeh ochorení nebol komplikovaný. 

V okrese Levoča bolo hlásených 147 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 614,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho chrípke podobné (CHPO) nebolo  hlásené žiadne ochorenie. V porovnaní s minulým týždňom je chorobnosť na ARO nižšia o 36,9%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 až 5 - ročných (2053,1/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 4 osôb, čo predstavuje 2,7% zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali 4 otitídy.

V 25. kalendárnom týždni roku 2024 boli hlásené 2 potvrdené prípady ochorenia COVID-19, jeden prípad v okrese Kežmarok a jeden prípad v okrese Levoča.

Mgr. Lenka Lineková
oddelenie epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade