Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove (RÚVZ PO)

má územnú pôsobnosť pre okresy Prešov a Sabinov.

Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Prešovskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ PO je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Jozef Varga, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Prešovskom kraji za 27. týždeň 2024

Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte ARO a CHPO v Prešovskom kraji v 27. k. t. 2024

V rámci Prešovského kraja bol v skupine ARO a v skupine  CHPO zaznamenaný pokles chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom.
V 27. k. t. 2024 bolo hlásených 4 419 ARO s chorobnosťou 886,1/100 000 obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni (predchádzajúci týždeň 5 148 ochorení s chorobnosťou   1 013,2/100 000 obyvateľov).
 Z celkového počtu ARO bolo hlásených 142 CHPO s chorobnosťou 28,5/100 000 obyvateľov (predchádzajúci   týždeň  238 ochorení s chorobnosťou 46,8/100 000 obyvateľov).
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola v skupine ARO a v skupine CHPO zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5-ročných detí.
Z celkového počtu hlásených komplikácií – 126 boli najviac hlásené sinusitídy – 62.
V 27.k.t. 2024 nebol v Prešovskom kraji prerušený výchovno-vzdelávací proces v kolektívnom zariadení.
V 27. k. t. 2024 nebolo v Prešovskom kraji hlásené ochorenie SARI.
Odbery od sentinelových lekárov: nebol realizovaný odber.

Mgr. Jozef Varga, MPH
regionálny hygienik
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove