Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove (RÚVZ PO)

má územnú pôsobnosť pre okresy Prešov a Sabinov.

Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Prešovskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ PO je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. Jozef Varga, MPH.

Aktuality

Späť Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte VHA za Prešovský kraj stav k 9.7.2024

Ochorenia na vírusovú hepatitídu A sme zaznamenali v okrese Prešov aj v okrese Sabinov.

 

RÚVZ so sídlom v Prešove:

Dňa 9.7.2024: nové prípady –  hlásené 3 prípady. V okrese Prešov  2 prípady v rodine v obci Vyšná Šebastová a 1 prípad v epid. súvislosti v obci Jarovnice, v okrese Sabinov.

V okrese Prešov máme aktívnych 7 ohnísk – obec Vyšná Šebastová – rodinný výskyt,  mesto Veľký Šariš (ulica Tulčícka, ulica Korpašská), mesto Prešov (Spojená škola - ulica Matice slovenskej 11), mesto Prešov (rodinný výskyt - ulica Fintická), obec Hermanovce, obec Bzenov a obec Chminianske Jakubovany (spolu počet ochorení 50), , v okrese Sabinov máme aktívne  2 ohniská – obec Jarovnice a obec Pečovská Nová Ves. (spolu počet ochorení 58).

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v obciach Bzenov, Hermanovce, Chminianske Jakubovany, Jarovnice, Pečovská Nová Ves a v meste Veľký Šariš boli zo strany RÚVZ so sídlom v Prešove vydané vyhlášky, ktorými boli nariadené opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a to pre všetky fyzické osoby s pobytom v obciach vo veku od jedného roku do pätnásteho roku života (vrátane) podrobiť sa lekárskemu dohľadu a aktívnej imunizácii.

Epidemiologická situácia na ochorenie VHA v okresoch PO kraja podrobne:

RÚVZ so sídlom v Prešove

Dňa 9.7.2024 boli na odbor epidemiológie RÚVZ so sídlom v Prešove hlásené 3 ochorenia na VHA.

Okres Prešov:

Vyšná Šebastová – rodinný výskyt

 • dňa 9.7.2024 boli hlásené 2 ochorenia na VHA
 • 1. prípad ochorenia na VHA bol FNsP  J.A. Reimana Prešov na odbor epidemiológie hlásený 8.7.2024. Následne dochádza k výskytu ďalších laboratórne potvrdených ochorení.
 • kumulatívne k 9.7.2024 sú v obci Vyšná Šebastová v rámci rodinného výskytu   hlásené 4 ochorenia na VHA.  Rozdelenie – 2x dospelá osoba a 2x dieťa - majoritná populácia.

Mesto Veľký Šariš – ulica Tulčícka, ulica Korpašská

 • dňa 9.7.2024 nebolo hlásené ochorenie na VHA
 • 1. prípad ochorenia na VHA bol z FNsP J. A. Reimana Prešov na odbor epidemiológie  hlásený 3.6.2024. Následne dochádza k výskytu ďalších laboratórne potvrdených ochorení.
 • kumulatívne k 9.7.2024 je v meste Veľký Šariš - ulica Tulčícka a Korpašská, hlásených 6 ochorení na VHA – NHŠ.

RH RÚVZ so sídlom v Prešove dňa 24.6.2024 nariadil:

 • vyhláškou č. 83/2024 V. v. opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a to pre všetky fyzické osoby s pobytom v meste Veľký Šariš, na uliciach Korpašská a Doliny vo veku od jedného roku do pätnásteho roku života (vrátane) podrobiť sa lekárskemu dohľadu a aktívnej imunizácii.

Prešov – Spojená škola – ulica Matice slovenskej 11:

 • dňa 9.7.2024 nebolo hlásené ochorenie na VHA
 • 1. prípad ochorenia na VHA bol z FNsP J. A. Reimana Prešov na odbor epidemiológie hlásený 4.6.2024. Následne dochádza k výskytu ďalších laboratórne potvrdených ochorení.
 • kumulatívne k 9.7.2024 sú v Spojenej škole - ulica Matice slovenskej 11, Prešov, hlásené 3 ochorenia na VHA – majoritná populácia. Rozdelenie: 2x dospelá osoba, 1x žiak.

Obec Hermanovce:

 • dňa 9.7.2024 nebolo hlásené ochorenie  na VHA
 • 1. prípad ochorenia na VHA bol z FNsP J. A. Reimana Prešov na odbor epidemiológie hlásený 24.5.2024. Následne dochádza k výskytu ďalších laboratórne potvrdených ochorení.
 • kumulatívne k 9.7.2024 sú v obci hlásené 9 ochorení na VHA – NHŠ.

RH RÚVZ so sídlom v Prešove dňa 28.5.2024 nariadil:

 • vyhláškou č. 68/2024 V. v. opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a to pre všetky fyzické osoby s pobytom v obci Hermanovce vo veku od jedného roku do pätnásteho roku života (vrátane) podrobiť sa lekárskemu dohľadu a aktívnej imunizácii.

Obec Bzenov:

 • dňa 9.7.2024 nebolo hlásené ochorenie na VHA
 • 1. prípad ochorenia na VHA bol z FNsP J. A. Reimana Prešov na odbor epidemiológie hlásený 21.5.2024. Následne dochádza k výskytu ďalších laboratórne potvrdených ochorení.
 • kumulatívne k 9.7.2024 je v obci hlásených 8 ochorení na VHA – NHŠ.

RH RÚVZ so sídlom v Prešove dňa 5.6.2024 nariadil:

 • ​​​​​vyhláškou č. 75/2024 V. v. opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a to pre všetky fyzické osoby s pobytom v obci Bzenov vo veku od jedného roku do pätnásteho roku života (vrátane) podrobiť sa lekárskemu dohľadu a aktívnej imunizácii.

Obec Chminianske Jakubovany:

 • dňa 9.7.2024 nebolo hlásené ochorenie  na VHA
 • 1. prípad ochorenia na VHA bol z FNsP J. A. Reimana Prešov na odbor epidemiológie hlásený 15.4.2024. Následne dochádza k výskytu ďalších laboratórne potvrdených ochorení.
 • kumulatívne k 8.7.2024 je v obci hlásené 16 ochorení na VHA – NHŠ.

RH RÚVZ so sídlom v Prešove dňa 19.4.2024 nariadil:

 • ​​​​​vyhláškou č. 44/2024 V. v. opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a to pre všetky fyzické osoby s pobytom v obci Chminianske Jakubovany vo veku od jedného roku do pätnásteho roku života (vrátane) podrobiť sa lekárskemu dohľadu a aktívnej imunizácii.

Mesto Prešov - ulica Fintická - rodinný výskyt:

 • dňa 9.7.2024 nebolo hlásené  ochorenie na VHA
 • 1. prípad ochorenia na VHA bol FNsP  J.A. Reimana Prešov na odbor epidemiológie hlásený 7.5.2024. Následne dochádza k výskytu ďalších laboratórne potvrdených ochorení.
 • Kumulatívne k 9.7.2024 sú v meste Prešov – ulica Fintická,  hlásené 4 ochorenia na VHA.  Rozdelenie – 2x dospelá osoba a 2x dieťa- majoritná populácia. 

obec Lesíček – ohnisko uzatvorené:

 • kumulatívne bolo v súvislosti s epidemickým výskytom ochorení v obci Lesíček zaznamenaných 49 ochorení

stravovacia prevádzka v Prešove – ohnisko uzatvorené:

 • kumulatívne bolo zaznamenaných 9 ochorení

​​​​​​obec Abranovce – ohnisko uzatvorené

 • kumulatívne bolo v súvislosti s epidemickým výskytom ochorení v obci Lesíček zaznamenaných 2 ochorenia na VHA

obec Tuhrina – ohnisko uzatvorené

 • kumulatívne boli v obci hlásené 22 ochorenia na VHA ​​​​​​

obec Varhaňovce – ohnisko uzatvorené

 • kumulatívne bolo v obci hlásených 8 ochorení na VHA - NHŠ

obec Červenica – ohnisko uzatvorené

 • kumulatívne bolo v obci hlásených 59 ochorení na VHA

obec Mirkovce – ohnisko uzatvorené

 • kumulatívne boli v obci hlásené 2 ochorenia na VHA - NHŠ​​​​

obec Žehňa – ohnisko uzatvorené

kumulatívne bolo v obci hlásených 127 ochorení na VHA

obec Víťaz – ohnisko uzatvorené

kumulatívne bolo v obci hlásených 14 ochorení na VHA

Mesto Veľký Šariš – ulica Doliny – rodinný výskyt – ohnisko uzatvorené

kumulatívne boli hlásené 4 ochorenia na VHA

obec Svinia – ohnisko uzatvorené

kumulatívne bolo v obci hlásených 12 ochorení na VHA

Sporadické výskyty ochorenia:

 • dňa 9.7.2024 nebolo hlásené ochorenie na VHA. 
 • kumulatívne k 9.7.2024 bolo v okrese Prešov a Sabinov spolu hlásených 42 sporadických ochorení na VHA:

okres Prešov – 34 sporadických ochorení

 • mesto Prešov – 26x
 • obec Hrabkov – 1x
 • Svinia - 1x
 • obec Bzenov - 1x
 • obec Janov – 1x
 • obec Malý Slivník – 1x
 • obec Chmeľov – 1x
 • obec Fulianka – 1x
 • obec Záhradné – 1x
 • rozdelenie podľa vekových skupín: 0-roč.: 1x, 1 – 4-roč.: 2x, 5 – 9-roč.: 3x, 10 – 14-roč.: 1x,  25 – 34-roč.: 4x, 35 – 44-roč.: 10x, 45-54-roč.: 6x, 55 – 64-roč.: 4x, 65+: 3x.

okres Sabinov – 8 sporadických ochorení

 • obec Dubovica – 3x
 • obec Rožkovany - 1x
 • obec Jarovnice – 1x
 • obec Šarišské Michaľany - 1x
 • Brezovica - 1x
 • obec Šarišské Dravce 1x
 • rozdelenie podľa vekových skupín: 10-14-r.: 1x, 20-24-r.: 2x, 25-34-r.: 1x, 45-54-roč.: 4x.

   

Okres Sabinov:

Obec Jarovnice:

 • dňa 9.7.2024 bolo hlásené  1 ochorenie  na VHA
 • 1. prípad ochorenia na VHA bol z FNsP J. A. Reimana Prešov na odbor epidemiológie hlásený 27.5.2024. Následne dochádza k výskytu ďalších laboratórne potvrdených ochorení.
 • kumulatívne k 9.7.2024 je v obci hlásených 13 ochorení na VHA – NHŠ.

RH RÚVZ so sídlom v Prešove dňa 28.5. 2024 nariadil:

 • vyhláškou č. 69/2024 V. v. opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a to pre všetky fyzické osoby s pobytom v obci Jarovnice vo veku od jedného roku do pätnásteho roku života (vrátane) podrobiť sa lekárskemu dohľadu a aktívnej imunizácii.

Obec Pečovská Nová Ves:

 • dňa 9.7.2024 nebolo hlásené ochorenie na VHA
 • 1. prípad ochorenia na VHA bol z FNsP J. A Reimana Prešov na odbor epidemiológie hlásený 19.01.2024.
 • kumulatívne k 9.7.2024 je v obci hlásených 45 ochorení na VHA – NHŠ.

RH RÚVZ so sídlom v Prešove dňa 30.11.2023 nariadil:

 • vyhláškou č. 40/2023 V. v. opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a to pre všetky fyzické osoby s pobytom v obci Pečovská Nová Ves vo veku od jedného roku do pätnásteho roku života (vrátane) podrobiť sa lekárskemu dohľadu a aktívnej imunizácii.

obec Olejníkov – ohnisko uzatvorené

 •  kumulatívne bolo v obci hlásených 61 ochorení na VHA

Mesto Lipany – ulica Za traťou –  ohnisko uzatvorené

 •  kumulatívne bolo v meste Lipany – ulica Za traťou hlásených 19 ochorení na VHA

Mesto Sabinov – ulica Moyzesová, Jakubovanská, Severná –  ohnisko uzatvorené

 • kumulatívne bolo v meste Sabinov – ulica Moyzesová, Jakubovanská, Severná hlásených 19 ochorení na VHA

​​​​​obec Nižný Slavkov– ohnisko uzatvorené

 •  kumulatívne boli v obci hlásené 4 ochorenia na VHA

Kumulatívne v okrese Prešov od začiatku evidujeme 392 prípadov ochorenia na VHA, z toho 358 prípadov v epid. súvislosti a 34 sporadických prípadov. V okrese Sabinov kumulatívne od začiatku evidujeme 169 prípadov ochorenia na VHA, z toho 161 prípadov v epid. súvislosti a 8 sporadických prípadov.