Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (RÚVZ PD)

má územnú pôsobnosť pre okresy Prievidza a Partizánske.

RÚVZ PD je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. et Mgr. Zuzana Tornócziová, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 48. týždeň 2023

Okres Prievidza

V 48. kalendárnom týždni 2023 v okrese Prievidza bolo hlásených 699 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako „ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 1627,8/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 63 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 146,7/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný nárast chorobnosti ARO o 5,64 % a rovnako aj v prípade CHPO bola chorobnosť o 41,33 % vyššia.

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 390 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 2166,8/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 13 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 72,2/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný zostup chorobnosti ARO o 6,49 % a v prípade CHPO bola chorobnosť vyššia o 57,64 %.  

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 5962,4/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 9027,2/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 0 až 5 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 6 až 14 rokov (709,9/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske vo vekovej skupine 20 až 59 rokov, 103,5/100 000 obyvateľov.
Ochorenia boli sprevádzané komplikáciami v okrese Prievidza – 2x pneumónia, 7x otitída, čo predstavovalo 1,3 % komplikácií z ARO.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo hlásené.
V 48. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 11 prípadov na ochorenie COVID – 19 (Prievidza 1 prípad, Partizánske 10 prípadov).