Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (RÚVZ PD)

má územnú pôsobnosť pre okresy Prievidza a Partizánske.

RÚVZ PD je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. et Mgr. Zuzana Tornócziová, MHA.

Pôvodná webová stránka RÚVZ PD

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 36. týždeň 2023

Okres Prievidza

V 36. kalendárnom týždni 2023 v okrese Prievidza bolo hlásených 165 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako „ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 542,5/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 11 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 36,2/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný pokles chorobnosti ARO o 1,29 %.

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 108 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 660,0/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) boli v danom týždni hlásené 3 ochorenia, čo predstavuje chorobnosť 18,3/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný nárast chorobnosti ARO o 87,82 %.

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 2124,0/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 2747,4/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 0 až 5 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 15 až 19 rokov (234,7/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske 20 až 59 rokov (23,6/100 000 obyvateľov).
Ochorenia neboli sprevádzané komplikáciami v okresoch Prievidza a Partizánske.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo hlásené.
V 36. kalendárnom týždni 2023 bol hlásený 1 prípad na ochorenie COVID-19 v okrese Partizánske.