Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (RÚVZ PD)

má územnú pôsobnosť pre okresy Prievidza a Partizánske.

RÚVZ PD je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. et Mgr. Zuzana Tornócziová, MHA.

Pôvodná webová stránka RÚVZ PD

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 34. týždeň 2023

Okres Prievidza

V 34. kalendárnom týždni 2023 v okrese Prievidza bolo hlásených 194 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako „ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 722,8/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) boli v danom týždni hlásené 4 ochorenia, čo predstavuje chorobnosť 14,9/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný nárast chorobnosti ARO o 117,84 % a rovnako aj v prípade CHPO bola chorobnosť o 325,71 % vyššia.

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 80 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 698,5/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásené 0 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 0,0/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný vzrast chorobnosti ARO o 73,93 %.

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 2427,4/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 2671,8/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 15 až 19 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 20 až 59 rokov (33,0/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske 0,0/100 000 obyvateľov.
Ochorenia neboli sprevádzané komplikáciami v okresoch Prievidza a Partizánske.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo hlásené.
V 34. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 0 prípadov na ochorenie COVID-19.