Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (RÚVZ PD)

má územnú pôsobnosť pre okresy Prievidza a Partizánske.

RÚVZ PD je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. et Mgr. Zuzana Tornócziová, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 26. týždeň 2024

Okres Prievidza

V 26. kalendárnom týždni 2024 v okrese Prievidza bolo hlásených 219 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako „ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 652,0/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 1 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 3,0/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný pokles chorobnosti ARO o 2,87 % a v prípade CHPO bola chorobnosť nižšia o 92,40 %.

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 154 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 1089,3/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 1 ochorenie. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný nárast chorobnosti ARO o 146,78 %. V prípade CHPO  bol zaznamenaný 1 prípad, čo predstavuje nárast chorobnosti o 100%, keďže v predchádzajúcom týždni nebolo hlásené žiadne CHPO.

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 2272,1/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 2943,7/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 0 až 5 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 20-59 rokov (5,3/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske u vekovej skupiny 20 – 59 rokov (13,8/100 000).
Ochorenia neboli sprevádzané komplikáciami ani v jednom okrese.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo hlásené ani v jednom okrese.
V 26. kalendárnom týždni 2024 nebolo hlásené  ochorenie COVID – ani v okrese.