Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (RÚVZ PD)

má územnú pôsobnosť pre okresy Prievidza a Partizánske.

RÚVZ PD je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. et Mgr. Zuzana Tornócziová, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 25. týždeň 2024

Okres Prievidza

V 25. kalendárnom týždni 2024 v okrese Prievidza bolo hlásených 238 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako „ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 671,3/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 14 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 39,5/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný pokles chorobnosti ARO o 0,38 % a v prípade CHPO bola chorobnosť vyššia o 182,14 %.

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 45 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 441,4/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 0 ochorení. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný pokles chorobnosti ARO o 33,54 %. V prípade CHPO  bol zaznamenaný pokles chorobnosti o 100%.

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 2317,0/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 6 až 14 rokov a v okrese Partizánske 2018,5/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 0 až 5 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 0-5 rokov (279,6/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske CHPO neboli hlásené.
Ochorenia neboli sprevádzané komplikáciami ani v jednom okrese.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo hlásené ani v okrese PE– 1x MŠ.
V 25. kalendárnom týždni 2024 nebolo hlásené  ochorenie COVID – ani v okrese.