Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (RÚVZ PD)

má územnú pôsobnosť pre okresy Prievidza a Partizánske.

RÚVZ PD je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. et Mgr. Zuzana Tornócziová, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 24. týždeň 2024

Okres Prievidza

V 24. kalendárnom týždni 2024 v okrese Prievidza bolo hlásených 287 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako „ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 668,7/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 6 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 14,0/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný pokles chorobnosti ARO o 13,5 % a v prípade CHPO bola chorobnosť nižšia o 41,91 %.

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 79 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 664,2/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 2 ochorenia, čo predstavuje chorobnosť 16,8/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný pokles chorobnosti ARO o 40,07 %. V prípade CHPO  bol zaznamenaný nárast chorobnosti o 100%.

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 2369,0/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 6 až 14 rokov a v okrese Partizánske 2523,1/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 0 až 5 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 20-59 rokov (23,7/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske 27,6/100 000 vo vekovej kategórii 20 – 59rokov.
Ochorenia boli sprevádzané komplikáciami v okrese Prievidza – 1x otitída, čo predstavovalo 0,3% komplikácií z ARO.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo hlásené ani v okrese PD – 1x MŠ.
V 24. kalendárnom týždni 2024 nebolo hlásené  ochorenie COVID – ani v okrese.