Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 37. týždeň 2023

Okres Prievidza

V 37. kalendárnom týždni 2023 v okrese Prievidza bolo hlásených 183 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako „ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 639,2/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) boli v danom týždni hlásené 3 ochorenia, čo predstavuje chorobnosť 10,5/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný nárast chorobnosti ARO o 17,82 % a v prípade CHPO bola chorobnosť o 42,62 % nižšia.

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 115 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 878,5/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 5 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 38,2/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný nárast chorobnosti ARO o 33,1 % a v prípade CHPO bola chorobnosť nižšia o 24,95 %.  

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 3701,8/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 4709,8/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 0 až 5 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 6 až 14 rokov (39,4/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske vo vekovej kategórii 20 až 59 rokov (55,2/100 000 obyvateľov).
Ochorenia neboli sprevádzané komplikáciami v okresoch Prievidza a Partizánske.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo hlásené.
V 37. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 0 prípadov na ochorenie COVID- 19.