Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 35. týždeň 2023

Okres Prievidza

V 35. kalendárnom týždni 2023 v okrese Prievidza bolo hlásených 118 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako „ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 549,6/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 0 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 0,0/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný pokles chorobnosti ARO o 23,97 %.

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 46 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 351,4/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásené 0 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 0,0/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný pokles chorobnosti ARO o 49,69 %.

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 2694,4/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 2354,9/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 0 až 5 rokov.
Ochorenia neboli sprevádzané komplikáciami v okresoch Prievidza a Partizánske.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo hlásené.
V 35. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 0 prípadov na ochorenie COVID-19.