Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 32. týždeň 2023

Okres Prievidza

V 32. kalendárnom týždni 2023 v okrese Prievidza bolo hlásených 112 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako „ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 521,6/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) boli v danom týždni hlásené 3 ochorenia, čo predstavuje chorobnosť 14,0/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný nárast chorobnosti ARO o 0,89 % a rovnako aj v prípade CHPO bola chorobnosť vyššia o 485,06 %.

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 21 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 256,7/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásené 0 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 0,0/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný pokles chorobnosti ARO o 58,01 %.  

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 1872,6/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 579,3/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 20 až 59 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 0 až 5 rokov (104,0/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske 0,0/100 000 obyvateľov.
Ochorenia neboli sprevádzané komplikáciami v okresoch Prievidza a Partizánske.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo hlásené.
V 32. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 0 prípadov na ochorenie COVID-19.