Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 31. týždeň 2023

Okres Prievidza

V 31. kalendárnom týždni 2023 v okrese Prievidza bolo hlásených 111 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako „ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 517,0/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) boli v danom týždni hlásené 2 ochorenia, čo predstavuje chorobnosť 9,3/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný pokles chorobnosti ARO o 37,6 % a rovnako aj v prípade CHPO bola chorobnosť o 79,78 % nižšia. 

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 60 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 611,2/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásené 5 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 50,9/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný nárast chorobnosti ARO o 20,69 % a rovnako aj v prípade CHPO bola chorobnosť vyššia o 485,06 %.  

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 2184,7/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 2354,9/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 0 až 5 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 20 až 59 rokov (18,9/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske vo vekovej kategórii 20 až 59 rokov (103,5/100 000 obyvateľov).
Ochorenia neboli sprevádzané komplikáciami v okresoch Prievidza a Partizánske.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo hlásené.
V 31. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 0 prípadov na ochorenie COVID-19.