Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 30. týždeň 2023

Okres Prievidza

V 30. kalendárnom týždni 2023 v okrese Prievidza bolo hlásených 252 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako „ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 828,5/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 14 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 46,0/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný nárast chorobnosti ARO o 16,7 % a rovnako aj v prípade CHPO bola chorobnosť o 310,71 % vyššia.

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 58 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 506,4/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásené jedno ochorenie, čo predstavuje chorobnosť 8,7/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný vzostup chorobnosti ARO o 27,95 % a rovnako aj v prípade CHPO bola chorobnosť vyššia.

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 4733,5/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 2354,9/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 0 až 5 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 0 až 5 rokov (416,1/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske vo vekovej kategórii 20 až 59 rokov (16,6/100 000 obyvateľov).
Ochorenia neboli sprevádzané komplikáciami v okresoch Prievidza a Partizánske.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo hlásené.
V 30. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 0 prípadov na ochorenie COVID-19.