Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 28. týždeň 2023

Okres Prievidza

V 28. kalendárnom týždni 2023 v okrese Prievidza bolo hlásených 233 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako ARO) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 813,9/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako CHPO) bolo v danom týždni hlásených 6 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 21/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný pokles chorobnosti ARO o 5,03 % a rovnako aj v prípade CHPO bola chorobnosť o 15,32 % nižšia.

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 28 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 463,5/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 0 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 0,0/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný nárast chorobnosti ARO o 26,39 %.

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 3944,6/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 3532,4/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 0 až 5 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 0 až 5 rokov (303,4/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske 0,0/100 000 obyvateľov.
Ochorenia boli sprevádzané komplikáciami v okrese Prievidza – 4x otitída vo vekových skupinách 0-5 r. a 6-14 r.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo hlásené.
V 28. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 0 prípadov na ochorenie COVID-19.