Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 27. týždeň 2023

Okres Prievidza

V 27. kalendárnom týždni 2023 v okrese Prievidza bolo hlásených 138 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako „ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 857,0/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) boli v danom týždni hlásené 4 ochorenia, čo predstavuje chorobnosť 24,8/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný pokles chorobnosti ARO o 14,8 % a  v prípade CHPO bola chorobnosť o 35,08 % nižšia.

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 30 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 366,7/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 0 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 0,0/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný zostup chorobnosti ARO o 60,75 %.  

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 4976,2/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 1569,9/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 0 až 5 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 0 až 5 rokov (242,7/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske 0,0/100 000 obyvateľov.
Ochorenia neboli sprevádzané komplikáciami v okresoch Prievidza a Partizánske.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo hlásené.
V 27. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 0 prípadov na ochorenie COVID-19.