Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 26. týždeň 2023

Okres Prievidza

V 26. kalendárnom týždni 2023 v okrese Prievidza bolo hlásených 342 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako ,,ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 1006,0/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako ,,CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 13 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 38,2/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný nárast chorobnosti ARO o 30,21 % a  v prípade CHPO bola chorobnosť o 22,5 % nižšia.

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 107 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov  hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 934,2/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako ,,CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 7 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 61,1/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný vzostup chorobnosti ARO o 20,68 % a v prípade CHPO bola chorobnosť o 10,01 % nižšia.  

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 4531,2/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 4709,8/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 0 až 5 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 0 až 5 rokov (161,8/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske vo vekovej kategórii 60 a viac rokov (109,6/100 000 obyvateľov).
Ochorenia boli sprevádzané komplikáciami v okrese Prievidza – 6x otitída, 1x pneumónia, čo predstavovalo 2 % komplikácií z ARO.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo hlásené.
V 26. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 0 prípadov na ochorenie COVID-19.