Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 25. týždeň 2023

Okres Prievidza

V 25. kalendárnom týždni 2023 v okrese Prievidza bolo hlásených 235 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako ,,ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 772,6/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako ,,CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 15 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 49,3/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný pokles chorobnosti ARO o 45,91 % a rovnako aj v prípade CHPO bola chorobnosť o 53,31 % nižšia. 

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 114 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov  hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 774,1/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako ,,CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 10 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 67,9/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný zostup chorobnosti ARO o 11,12 % a v prípade CHPO bola chorobnosť o 48,25 % vyššia.  

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 3641,1/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 2354,9/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 0 až 5 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 0 až 5 rokov (364,1/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske vo vekovej kategórii 20 až 59 rokov (96,6/100 000 obyvateľov).
Ochorenia neboli sprevádzané komplikáciami.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo hlásené.
V 25. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 0 prípadov na ochorenie COVID-19.