Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 24. týždeň 2023

Okres Prievidza

V 24. kalendárnom týždni 2023 v okrese Prievidza bolo hlásených 460 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako ,,ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 1428,3/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako ,,CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 34 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 105,6/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný nárast chorobnosti ARO o 25,74 % a rovnako aj v prípade CHPO bola chorobnosť o 73,97 % vyššia. 

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 114 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov  hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 870,9/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako ,,CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 6 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 45,8/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný vzstup chorobnosti ARO o 24,68 % a rovnako v prípade CHPO bola chorobnosť o 2,1 % vyššia.  

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 5780,3/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 3826,7/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 0 až 5 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 0 až 5 rokov (637,2/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske vo vekovej kategórii 20 až 59 rokov (47,3/100 000 obyvateľov).
Ochorenia boli sprevádzané komplikáciami v okrese Prievidza – 4x otitída, 1x sinusitída, čo predstavovalo 1,1 % komplikácií z ARO.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo hlásené.
V 24. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 0 prípadov na ochorenie COVID-19.