Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 23. týždeň 2023

Okres Prievidza

V 23. kalendárnom týždni 2023 v okrese Prievidza bolo hlásených 449 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako ,,ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 1135,9/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako ,,CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 24 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 60,7/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný pokles chorobnosti ARO o 12,99 % a v prípade CHPO bola chorobnosť o 28,33 % vyššia.  

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 80 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov  hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 698,5/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako ,,CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 5 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 43,7/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný zostup chorobnosti ARO o 47,82 % a rovnako v prípade CHPO bola chorobnosť o 28,48 % nižšia.  

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 4884,9/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 827,6/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 20 až 59 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 6 až 14 rokov (295,3/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske vo vekovej kategórii 20 až 59 rokov (59,1/100 000 obyvateľov).
Ochorenia neboli sprevádzané komplikáciami.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo hlásené.
V 23. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 0 prípadov na ochorenie COVID-19.