Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 22. týždeň 2023

Okres Prievidza

V 22. kalendárnom týždni 2023 v okrese Prievidza bolo hlásených 359 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako ,,ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 1305,5/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako ,,CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 13 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 47,3/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný pokles chorobnosti ARO o 8,5 % a rovnako aj v prípade CHPO bola chorobnosť o 36,25 % nižšia.  

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 219 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov  hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 1338,4/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako ,,CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 10 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 61,1/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný vzostup chorobnosti ARO o 21,06 % a rovnako v prípade CHPO bola chorobnosť o 8,53 % vyššia.  

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 5159,5/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 9566,9/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 0 až 5 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 15 až 19 rokov (305,1/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske vo vekovej kategórii 20 až 59 rokov (72,4/100 000 obyvateľov).
Ochorenia boli sprevádzané komplikáciami v okrese Prievidza – 3x otitída, vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a 6 až 14 rokov.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo hlásené.
V 22. kalendárnom týždni 2023 boli hlásené 3 prípady na ochorenie COVID-19 (Prievidza 2 ochorenia, Partizánske 1 ochorenie).