Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 21. týždeň 2023

Okres Prievidza

V 21. kalendárnom týždni 2023 v okrese Prievidza bolo hlásených 519 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako ,,ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 1426,8/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako ,,CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 27 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 74,2/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný nárast chorobnosti ARO o 18,57 % a rovnako aj v prípade CHPO bola chorobnosť o 112 % vyššia.

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 157 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov  hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 1105,6/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako ,,CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 8 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 56,3/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný vzostup chorobnosti ARO o 50,05 % a v prípade CHPO bola chorobnosť o 40,8 % nižšia.  

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 5898,6/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 7233,0/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 0 až 5 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 0 až 5 rokov (321,7/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske vo vekovej kategórii 60 a viac rokov (93,9/100 000 obyvateľov).
Ochorenia neboli sprevádzané komplikáciami.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo hlásené.
V 21. kalendárnom týždni 2023 boli hlásené 2 prípady na ochorenie COVID-19 (Prievidza 1 ochorenie, Partizánske 1 ochorenie).