Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 20. týždeň 2023

Okres Prievidza

V 20. kalendárnom týždni 2023 v okrese Prievidza bolo hlásených 378 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako „ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 1203,3/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 11 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 35/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný nárast chorobnosti ARO o 10,82 % a v prípade CHPO bola chorobnosť o 58,08 % nižšia.

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 93 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov  hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 736,8/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako „CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 12 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 95,1/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný zostup chorobnosti ARO o 1,76 % a v prípade CHPO bola chorobnosť vyššia.  

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 5603,7/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 6391,9/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 0 až 5 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 0 až 5 rokov (196,6/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske 0,0/100 000 obyvateľov.
Ochorenia boli sprevádzané komplikáciami v okrese Prievidza – 4x otitída, 1x sinusitída, čo predstavovalo 1,3 % komplikácií z ARO.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo hlásené.
V 20. kalendárnom týždni 2023 boli hlásené 2 prípady na ochorenie COVID-19 (Prievidza 2 ochorenia, Partizánske 0 ochorení).