Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 19. týždeň 2023

Okres Prievidza

V 19. kalendárnom týždni 2023 v okrese Prievidza bolo hlásených 377 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako ,,ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 1085,8/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako ,,CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 29 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 83,5/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný pokles chorobnosti ARO o 8,17 % a rovnako aj v prípade CHPO bola chorobnosť o 19,97 % vyššia.  

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 71 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov  hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 750,0/100 000 obyvateľov. Pre CHPO neboli hlásené prípady, t.j. chorobnosť  0,0/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný zostup chorobnosti ARO o 46,56 %.

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 3890,2/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 6 až 14 rokov a v okrese Partizánske 3700,6/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 0 až 5 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 15 až 19 rokov (338,0/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske 0,0/100 000 obyvateľov.
V okrese Prievidza a Partizánske neboli ochorenia sprevádzané komplikáciami.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo hlásené.
V 19. kalendárnom týždni 2023 bol hlásený 1 prípad na ochorenie COVID-19 (Prievidza 0 ochorení, Partizánske 1 ochorenie).