Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Prievidza a Partizánske za 18. týždeň 2023

Okres Prievidza

V 18. kalendárnom týždni 2023 v okrese Prievidza bolo hlásených 391 akútnych respiračných ochorení (ďalej ako ,,ARO“) osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni, t. j. chorobnosť 1182,4/100 000 obyvateľov. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (ďalej ako ,,CHPO“) bolo v danom týždni hlásených 23 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 69,6/100 000 obyvateľov. V porovnaní s prechádzajúcim týždňom bol zaznamenaný pokles chorobnosti ARO o 12,01 % a rovnako aj v prípade CHPO bola chorobnosť o 36,96 % nižšia.  

Okres Partizánske

V okrese Partizánske bolo v danom týždni hlásených 155 prípadov ARO osôb v starostlivosti lekárov  hlásiacich v tomto kalendárnom týždni, čo predstavuje chorobnosť 1403,4/100 000 obyvateľov. Pre CHPO neboli hlásené prípady, t.j. chorobnosť  0,0/100 000 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu týždňu bol zaznamenaný zostup chorobnosti ARO o 45,73 %.

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO v okrese Prievidza predstavovala 4806,3/100 000 obyvateľov vo vekovej skupine 0 až 5 rokov a v okrese Partizánske 7569,4/100 000 obyvateľov vo vekovej kategórii 0 až 5 rokov.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO v okrese Prievidza bola hlásená u vekovej skupiny 15 až 19 rokov (338,0/100 000 obyvateľov) a v okrese Partizánske 0,0/100 000 obyvateľov.
V okrese Prievidza boli ochorenia sprevádzané komplikáciami – 2x otitída. V okrese Partizánske neboli evidované komplikácie. Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu nebolo hlásené.
V 18. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 8 prípadov na ochorenie COVID-19 (Prievidza 8 ochorení, Partizánske 0 ochorení).