Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici (RÚVZ PB)

má územnú pôsobnosť pre okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava.

RÚVZ PB je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Renata Beníková, MPH.

Aktuality

Späť Začatie verejného pripomienkovania

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici sprístupňuje na verejné pripomienkovanie dokumentáciu k projektu Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti RÚVZ Považská Bystrica. Projekt s názvom „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti RÚVZ Považská Bystrica“ (ďalej len „projekt“) bol vypracovaný s cieľom zlepšovania technologického, procesného, infraštruktúrneho, vedomostného a organizačného zabezpečenia zručností a kapacít pre plnenie úloh v oblasti KIB v prostredí orgánov štátnej a VS”. Po implementácii projektu bude proces zavedený a ďalej vykonávaný externými ako aj internými zamestnancami, predovšetkým Manažérom KB, a ďalšími bezpečnostnými zamestnancami. Hlavnou motiváciou projektu je zvýšenie úrovne KIB, aby RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici bol lepšie pripravený čeliť interným a externým hrozbám v oblasti KIB. Na rozdiel od súčasného stavu bude disponovať výrazne vyššími schopnosťami detekcie škodlivých aktivít, technologické vybavenie bude umožňovať lepšiu ochranu pred útokmi z externého a interného prostredia, ako aj ochranu dát.

Medzi hlavné ciele systému riadenia KIB patria:

  • zabezpečenie správnej a bezpečnej prevádzky prostriedkov spracúvajúcich informácie,
  • monitorovanie prostredia,
  • evidencia a ošetrovanie podozrivých udalostí a bezpečnostných incidentov s dôrazom na prevenciu ich opakovaného výskytu,
  • zabezpečiť súlad s legislatívnymi požiadavkami v oblasti KIB a umožniť realizovať a financovať opatrenia KIB definované najmä v zákonoch č. 69/2018 Z. z. a č. 95/2019 Z. z.

Dokumentácia k projektu je zverejnená v MetaIS: Kybernetická a informačná bezpečnosť RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici

​​​​Pripomienky k projektovému zámeru zasielajte do 24.7.2024 prostredníctvom pripomienkového formulára (xlsx, 13 kB) na  e-mailovú  adresu pb.ruvz@uvzsr.sk

Prílohy:

vzor _pripomienkovy formular_verejne pripomienkovanie (xlsx, 13 kB)

I-02_PROJEKTOVY_ZAMER_Projekt_XYZ_YYMMDD_v1.0 - RÚVZ (pdf, 813 kB)

P_01_a_I_01_a_M_02_1_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI__v1.0_detailny_ RÚVZ (xlsx, 118 kB)

I_04_KATALOG_POZIADAVIEK_Projekt_xxx_v1.0_detailny__1_RÚVZ (xlsx, 101 kB)