Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici (RÚVZ PB)

má územnú pôsobnosť pre okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava.

RÚVZ PB je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Renata Beníková, MPH.

Pôvodná webová stránka RÚVZ PB

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 36. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 36. kalendárny týždeň 2023

Okres Považská Bystrica

V 36. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 69 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 360,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 1,4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 732,2/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.


Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 36. kalendárnom týždni 2023 v okrese Považská Bystrica hlásených 7 ochorení (chorobnosť 36,6/100 000), čo predstavuje 10,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 63,4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 20 - 59 ročných (41,2/100 000).

Ochorenia hlásilo 25 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 35 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 36. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Považská Bystrica hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Púchov

V 36. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Púchov hlásených 76 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 478,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 38,5 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  60 a viac ročných, dosiahla hodnotu 683,1/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) boli v 36. kalendárnom týždni 2023 v okrese Púchov hlásené 3 ochorenia (chorobnosť 18,9/100 000), čo predstavuje 3,9 % z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 60 a viac ročných (42,7/100 000).

Ochorenia hlásilo 71 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 22 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 36. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Púchov hlásená  pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Ilava

V 36. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Ilava hlásených 109 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 800,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 65,2 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  6 - 14 ročných, dosiahla hodnotu 2 871,5/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 36. kalendárnom týždni 2023 v okrese Ilava hlásených 9 ochorení (chorobnosť 66,1/100 000), čo predstavuje 8,3 % z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (491,4/100 000).

Ochorenia hlásilo 18 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 26 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 36. kalendárnom týždni 2023 nebola v okrese Ilava hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.