Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici (RÚVZ PB)

má územnú pôsobnosť pre okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava.

RÚVZ PB je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Renata Beníková, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 27. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 27. kalendárny týždeň 2024

Okres Považská Bystrica

V 27. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 69 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 582,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 52,3 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 3 974,9/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) boli v 27. kalendárnom týždni 2024 v okrese Považská Bystrica hlásené 2 ochorenia (chorobnosť 16,9/100 000), čo predstavuje 2,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 89,7 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 20 - 59 ročných (36,5/100 000).

Ochorenia hlásilo 25 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 16 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 27. kalendárnom týždni 2024 nebola v okrese Považská Bystrica hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Púchov

V 27. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Púchov hlásených 29 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 234,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 73,1 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 60 a viac ročných, dosiahla hodnotu 426,9/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) boli v 27. kalendárnom týždni 2024 v okrese Púchov hlásené 3 ochorenia (chorobnosť 24,3/100 000), čo predstavuje 10,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 28,5 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 60 a viac ročných (85,4/100 000).

Ochorenia hlásilo 71 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 11 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 27. kalendárnom týždni 2024 nebola v okrese Púchov hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.

Okres Ilava

V 27. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Ilava hlásených 92 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 538,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 77,6 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 1 191,2/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 4 osôb (sinusitídy 0 prípadov, otitídy 2 prípady, pneumónie 2 prípady), čo predstavuje 4,3 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) neboli v 27. kalendárnom týždni 2024 v okrese Ilava hlásené žiadne ochorenia.

Ochorenia hlásilo 40 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 26 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 27. kalendárnom týždni 2024 nebola v okrese Ilava hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.