Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici (RÚVZ PB)

má územnú pôsobnosť pre okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava.

RÚVZ PB je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Renata Beníková, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 25. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava za 25. kalendárny týždeň 2024

Okres Považská Bystrica

V 25. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Považská Bystrica hlásených 292 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 985,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 10,4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 - 5 ročných, dosiahla hodnotu 3 514,6/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 15 osôb (sinusitídy 3 prípady, otitídy 11 prípadov, pneumónie 1 prípad), čo predstavuje 5,1 % zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 25. kalendárnom týždni 2024 v okrese Považská Bystrica hlásených 31 ochorení (chorobnosť 104,7/100 000), čo predstavuje 10,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 19,7 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 15 - 19 ročných (732,8/100 000).

Ochorenia hlásilo 42 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 53 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 25. kalendárnom týždni 2024 nebola v okrese Považská Bystrica hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v okrese Považská Bystrica v 25. kalendárnom týždni 2024: MŠ - 0, ZŠ - 0, SŠ - 0.

Okres Púchov

V 25. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Púchov hlásených 32 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 453,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 61,9 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 15 – 19 ročných, dosiahla hodnotu 1 711,5/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 25. kalendárnom týždni 2024 v okrese Púchov hlásené 1 ochorenie (chorobnosť 14,2/100 000), čo predstavuje 3,1 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 67,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 20 - 59 ročných (24,2/100 000).

Ochorenia hlásilo 14 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 17 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 25. kalendárnom týždni 2024 nebola v okrese Púchov hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19. 
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v okrese Púchov v 25. kalendárnom týždni 2024: MŠ - 0, ZŠ - 0, SŠ - 0.

Okres Ilava

V 25. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Ilava hlásených 197 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 408,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 10,7 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  15 - 19 ročných, dosiahla hodnotu 4 841,5/100 000. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 25. kalendárnom týždni 2024 v okrese Ilava hlásených 15 ochorení (chorobnosť 107,2/100 000), čo predstavuje 7,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 66,7 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6 - 14 ročných (451,8/100 000).

Ochorenia hlásilo 40 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 19 % všeobecných  lekárov pre dospelých.

V 25. kalendárnom týždni 2024 nebola v okrese Ilava hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID-19. 

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v okrese Ilava v 25. kalendárnom týždni 2024: MŠ - 0, ZŠ - 0, SŠ - 0.