Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch (RÚVZ NZ)

má územnú pôsobnosť pre okres Nové Zámky.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okres Nové Zámky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Juraj Benko

Pôvodná webová stránka RÚVZ NZ

Späť Epidemiologická situácia v okrese Nové Zámky za 35. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Nové Zámky
za 35. kalendárny týždeň 2023

 

V 35. kalendárom týždni 2023 bolo hlásených 452 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 667,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní sa s predchádzajúcim týždňom znížila o 7,4%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 15-19 ročných, dosiahla hodnotu 2150,8/100 000. Zároveň bolo hlásených 47 chrípke podobných ochorení (CHPO), chorobnosť dosiahla hodnotu 69,4/100 000 osôb. Chorobnosť v porovnaní sa s predchádzajúcim týždňom znížila o 23,1%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 15-19 ročných, dosiahla hodnotu 233,2/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 10 osôb, čo predstavuje 2,2% zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (6). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (3) a pneumónie (1).
Ochorenia hlásilo 65% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 43% všeobecných lekárov pre dospelých.
Epidemický výskyt ochorení sme v 35. kalendárnom týždni v kolektívnych zariadeniach nezaznamenali.

Zaznamenali sme 3 prípady ochorenia na COVID-19.    

                                                           

MUDr.Juraj Benko
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch