Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch (RÚVZ NZ)

má územnú pôsobnosť pre okres Nové Zámky.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okres Nové Zámky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Juraj Benko

Pôvodná webová stránka RÚVZ NZ

Späť Epidemiologická situácia v okrese Nové Zámky za 34. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Nové Zámky
za 34. kalendárny týždeň 2023

 

V 34. kalendárom týždni 2023 bolo hlásených 511 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 721,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní sa s predchádzajúcim týždňom znížila o 9,9%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, dosiahla hodnotu 2394,1/100 000. Zároveň bolo hlásených 64 chrípke podobných ochorení (CHPO), chorobnosť dosiahla hodnotu 90,3/100 000 osôb. Chorobnosť v porovnaní sa s predchádzajúcim týždňom znížila o 23,0%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 15-19 ročných, dosiahla hodnotu 336,9/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 20 osôb, čo predstavuje 3,9% zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili otitídy (12). Ostatné komplikácie predstavovali sinusitídy (7) a pneumónie (1).
Ochorenia hlásilo 65% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 46% všeobecných lekárov pre dospelých.
Epidemický výskyt ochorení sme v 34. kalendárnom týždni v kolektívnych zariadeniach nezaznamenali.

Zaznamenali sme jeden prípad ochorenia na COVID-19.    

                                                           

MUDr.Juraj Benko
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch