Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch (RÚVZ NZ)

má územnú pôsobnosť pre okres Nové Zámky.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okres Nové Zámky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Juraj Benko

Pôvodná webová stránka RÚVZ NZ

Späť Epidemiologická situácia v okrese Nové Zámky za 32. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Nové Zámky
za 32. kalendárny týždeň 2023

 

V 32. kalendárom týždni 2023 bolo hlásených 654 akútnych respiračných ochorení (ARO), t.j. chorobnosť 883,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní sa s predchádzajúcim týždňom zvýšila o 12,9%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 15-19 ročných, dosiahla hodnotu 3083,7/100 000. Zároveň bolo hlásených 57 chrípke podobných ochorení (CHPO), chorobnosť dosiahla hodnotu 77,0/100 000 osôb. Chorobnosť v porovnaní sa s predchádzajúcim týždňom znížila o 9,5%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 15-19 ročných, dosiahla hodnotu 388,7/100 000. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 15 osôb, čo predstavuje 2,3% zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili otitídy (9). Ostatné komplikácie predstavovali sinusitídy (3) a pneumónie (3).
Ochorenia hlásilo 65% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 49% všeobecných lekárov pre dospelých.
Epidemický výskyt ochorení sme v 32. kalendárnom týždni v kolektívnych zariadeniach nezaznamenali.

Nezaznamenali sme ani jeden prípad ochorenia na COVID-19.    

                                                      

MUDr.Juraj Benko
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch