Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre (RÚVZ NR)

má územnú pôsobnosť pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce a orgánom radiačnej ochrany pre Nitriansky kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Nitrianskom kraji.

Zároveň vykonáva objektivizáciu, referenčné a špecializované testovanie a kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia a biologického materiálu na účely posudzovania ich možného vplyvu na verejné zdravie pre Nitriansky kraj. 

Na RÚVZ Nitra bolo zriadené Národné referenčné centrum pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov na RÚVZ so
sídlom v Nitre zabezpečuje akreditované odbery a stanovenia anorganických vláknitých prachov vo vnútornom a pracovnom ovzduší a v pevných materiáloch elektrónovým mikroskopom na celom území SR.

Regionálny úrad so sídlom v Nitre je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Mgr. Katarína Tináková, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Nitrianskom kraji za 37. týždeň 2023

Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení za 37. kalendárny týždeň 2023.

V Nitrianskom kraji sme v 37. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 25,9% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 3280 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1185,1/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 478 ochorení (chorobnosť 172,7/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 5,5% z počtu všetkých ARO.

Predstavuje to nárast chorobnosti chrípky a CHPO o 152,1% oproti minulému kalendárnemu týždňu.

Najvyššia vekovošpecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5-ročných detí 4467,4/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení na chrípku bol komplikovaný u 85 osôb, čo predstavuje 2,6% z celkového počtu hlásených ochorení, z toho bolo 48,2% sinusitíd (zápalov prínosových dutín), 3,5% pneumónií (zápalov pľúc) a 48,3% otitíd (zápalov stredného ucha).

Ochorenia hlásilo 49% praktických lekárov pre deti a dorast a 37% lekárov pre dospelých.

Výchovno-vzdelávaci proces nebol prerušený.

SARI :negat.