Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre (RÚVZ NR)

má územnú pôsobnosť pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce a orgánom radiačnej ochrany pre Nitriansky kraj. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Nitrianskom kraji.

Zároveň vykonáva objektivizáciu, referenčné a špecializované testovanie a kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia a biologického materiálu na účely posudzovania ich možného vplyvu na verejné zdravie pre Nitriansky kraj. 

Na RÚVZ Nitra bolo zriadené Národné referenčné centrum pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov na RÚVZ so
sídlom v Nitre zabezpečuje akreditované odbery a stanovenia anorganických vláknitých prachov vo vnútornom a pracovnom ovzduší a v pevných materiáloch elektrónovým mikroskopom na celom území SR.

Regionálny úrad so sídlom v Nitre je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Mgr. Katarína Tináková, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Nitrianskom kraji za 27. týždeň 2024

Situácia v Nitrianskom kraji vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení za 27. kalendárny týždeň 2024. 

        V Nitrianskom kraji sme v 27. kalendárnom týždni zaznamenali  pokles chorobnosti na ARO o 21,5% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 2001 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 927,1/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).
          Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 272 ochorení (chorobnosť 126,0/100 000 osôb v starostlivosti  hlásiacich lekárov), čo je 13,6%  z počtu všetkých ARO. 
     Predstavuje to nárast chorobnosti chrípky a CHPO o 109,6% oproti minulému kalendárnemu týždňu.
      Najvyššia vekovošpecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí 3356,0/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).   
           Priebeh ochorení bol komplikovaný u 77 osôb, čo predstavuje 3,8% z celkového počtu hlásených ochorení, z toho bolo 37,7% sinusitíd (zápalov prínosových dutín), 11,7% pneumónií (zápalov pľúc) a 50,6% otitíd (zápalov stredného ucha).
      Ochorenia hlásilo 38% praktických lekárov pre deti a dorast a  29% lekárov pre dospelých.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený v žiadnom kolektívnom zariadení.

Sentinelové odbery: negat.

SARI : negat.