Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine (RÚVZ MT)

má územnú pôsobnosť pre okresy Martin a Turčianske Teplice

RÚVZ MT je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Poverená vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky je RNDr. Mária Marušiaková, PhD., MPH

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okresoch Martin a Turčianske Teplice za 24. kalendárny týždeň 2024

V 24. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Martin spolu hlásených 731 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1 680,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 24 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 55,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.  Oproti minulému týždňu (23. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO vyšší o 19,05% a výskyt CHPO je vyšší o 85,23%.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (3 887,8/100 000). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 6 - 14 ročných (115,8/100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 10 osôb, čo predstavuje 1,4% zo všetkých ARO. Jednalo sa o pneumóniu (10x). V danom týždni bol hlásený 1x prípad SARI u 9 ročného dieťaťa vyvolaný Parvovírusom B19.

V okrese Martin hlásilo ochorenia 74% detských obvodov a 36% obvodov pre dospelých. V sledovanom období sme z odberov biologického materiálu zaevidovali 1x pozitívnu vzorku na parainfluenzu.

V 24. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Turčianske Teplice spolu hlásených 123 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1 164,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 7 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 66,3/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (23. kalendárny týždeň 2024) je výskyt ARO vyšší o 12,50% a výskyt CHPO je vyšší o 16,73%.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (2 285,7/100 000). Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (228,6/100 000). Priebeh ochorení nebol komplikovaný. 

V okrese Turčianske Teplice ochorenia hlásilo 100% detských obvodov a 57% obvodov pre dospelých. V sledovanom období sme z odberov biologického materiálu nezaevidovali pozitívnu vzorku.

V 24. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Martin a Turčianske Teplice  hlásené po 1 prípade laboratórne potvrdeného ochorenia COVID-19.

V okrese Martin a Turčianske Teplice nebol prerušený výchovno-vzdelávací proces z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí.

RNDr. Mária Marušiaková, PhD., MPH
poverená vykonávaním funkcie
regionálna hygienička
RÚVZ so sídlom v Martine