Ponuka voľných pracovných / štátnozamestnaneckých miest v RÚVZ v Michalovciach

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce,

momentálne nemá vvhlásené žiadne výberové konanie.