Späť Hygienická a epidemiologická činnosť v okresoch Michalovce a Sobrance za mesiac september 2022

I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci  SEPTEMBER 2022 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných
300 kontrol z toho:
bežný ŠZD+PD – 280 kontrol
RAPEX – 20 kontrol
V rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vykonaných 108
Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 15 rozhodnutí a 10 záväzných stanovísk.
Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola odd. HV uložená 1 bloková pokuta v sume 200 €.
Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bolo odd. HV uložené 1 opatrenie na mieste a to zákaz používania surovín po dátume spotreby resp. dát. minimálnej trvanlivosti v zariadení spoločného stravovania.
Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 69 vzoriek zo životného prostredia. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2022 boli odobraté aj 2 vzorky kozmetických výrobkov na laboratórne vyšetrenie a zaslané na analýzu do laboratória RÚVZ so sídlom v Bratislave.
V mesiaci september boli na RÚVZ Michalovce doručené 2 podnety, z ktorých 1 bol po prešetrení zamestnancami odd. HV vyhodnotený ako opodstatnený a 1 ako neopodstatnený.
Na odd. epidemiológie bolo hlásených 847 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 831 opatrení.
Bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadným podujatím: „Sobranský jarmok 2022“ konaný v dňoch 15.9.-17.9.2022 v meste Sobrance, ktorý bol po hygienickej stránke dobre zabezpečený.
Na ÚVZ SR boli zaslané správy vo veci vykonávania kontrol v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2022 v Slovenskej republike
V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 15 klientov, z ktorých 13 malo všetky sledované biochemické parametre (glukóza, triglyceridy, celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL–cholesterol) v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnili 2 klienti, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.
V rámci Svetového dňa srdca bola dňa 29.9.2022 v Poradni zdravia na RÚVZ Michalovce zrealizovaná  exkurzia pre študentov SZŠ spojená s odberom krvi.

Prednášková činnosť

Pre deti MŠ:

Zúbky
Pre žiakov ZŠ:

Prevencia zubného kazu a zdravá výživa
Alkohol a závislosti
Fajčenie
Fetálny alkoholový syndróm
Pre študentov SZŠ:

Fetálny alkoholový syndróm
Keď srdce stráca rytmus
Hypertenzia
Svetový deň srdca
Pre seniorov:

Alzheimerová choroba-prevencia
Prevencia onkologických ochorení
 

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci september 2022 bola charakterizovaná:   

výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 8 ochorení na Salmonellovú enteritídu, 8 kampylobakteriálnych enteritíd, 3 Enterocolitídy zapríčinené Clostridium difficile (z toho 1 hlásená ako nozokomiálna nákaza), 1 Giardióza /lambliáza, 1 Rotavírusová enteritidída, 4 akútne gastroenteropatie zapríčinené vírusom Norwalk, 2 adenovírusové enteritídy (z toho 1 hlásená ako nozokomiálna nákaza)
výskytom meningokokovej meningitídy: hlásené 1 ochorenie
výskytom tuberkulózy: 1 tuberkulóza pľúc potvrdená nešpecifikovanými prostriedkami
výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 65 NN, z toho 27 v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (1 enterokolitída zapríčinená Clostrídium difficile, 1 adenovírusová enteritída, 1 septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus, 1 septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi, 1 zápal žíl – phlebitis et thrombophlebitis, 1 flebitída a tromboflebitída povrchových ciev dolných končatín, 2 pneumónie vyvolané inými aeróbnymi gram-negatívnymi baktériami,  2 zápaly pľúc vyvolané nešpecifikovaným mikroorganizmom, 3 bližšie neurčené pneumónie, 1 akútny zápal priedušničiek – bronchiolitis acuta, 2 cystitídy, 4 infekcie močovej sústavy bez určenia miesta, 1 iná špecifikovaná infekcia typická pre perinatálnu periódu, 6 ochorení na COVID -19), 38 v PN Michalovce, n.o.  (38 ochorení COVID-19 u pacientov PN Michalovce, n.o.)
výskytom potvrdených prípadov na COVID-19:
 

COVID 19: okres Michalovce a Sobrance spolu: 786 ochorení.

 

MICHALOVCE: Za mesiac september  2022 bolo  hlásených  649   prípadov ochorení na COVID-19, toho   6 ochorení ako NN  na NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s. a 38 ochorení ako NN na  PN Michalovce, n.o.  a  3 úmrtia.

Rozdelenie podľa veku:

0 roč. – 2 prípady; 1-4 roč. – 1 prípad;  5-9 roč. -  10 prípadov; 10-14 roč. – 10 prípadov; 15-19 roč. – 10 prípadov; 20-24 roč. – 11 prípadov; 25-34 roč. – 65 prípadov; 35-44 roč. – 77 prípadov; 45-54 roč. – 113 prípadov; 55 – 64 roč. – 134 prípadov;   65+ roč. – 216 prípadov.

Výskyt podľa obcí:

Michalovce – 261 prípadov; Bajany – 4 prípady; Bánovce nad Ondavou – 12 prípadov; Beša – 1 prípad; Bracovce – 4 prípady; Budkovce – 10 prípadov; Čečehov – 1 prípad; Čičarovce – 2 prípady; Drahňov – 2 prípady;  Dúbravka -  2 prípady; Falkušovce – 9 prípadov;  Hatalov – 4 prípad; Hažín – 9 prípadov; Hnojné – 2 prípady;  Horovce – 1 prípad; Iňačovce – 3 prípadov;  Jastrabie – 2 prípady; Jovsa – 7 prípadov;  Kačanov – 1 prípad; Kaluža – 4 prípady; Kapušianske Kľačany – 1 prípad; Klokočov – 1 prípad; Krásnovce – 1 prípad; Kusín – 2 prípady;  Lastomír – 6 prípadov; Laškovce – 3 prípady; Lesné – 4 prípady; Ložín – 2 prípady;  Lúčky – 3 prípady; Malčice – 2 prípady; Malé Raškovce – 2 prípady; Markovce – 3 prípady; Moravany – 3 prípady Nacina Ves – 8 prípadov; Oborín – 2 prípady; Oreské – 4 prípady;  Palín – 14 prípadov; Pavlovce nad Uhom – 4 prípady;  Petrovce nad Laborcom – 5 prípadov;  Pozdišovce – 10 prípadov; Pusté Čemerné – 1 prípad; Rakovec nad Ondavou – 7 prípadov;  Senné – 4 prípady; Slavkovce – 4 prípady;  Sliepkovce – 2 prípady;  Staré – 2 prípady; Strážske – 9 prípadov; Stretava – 5 prípadov; Stretavka – 1 prípad; Suché – 5 prípadov; Šamudovce – 3 prípady; Trhovište – 12 prípadov; Trnava pri Laborci – 8 prípadov; Tušice – 1 prípad; Tušická Nová Ves – 1 prípad; Veľké Kapušany – 11 prípadov;  Vinné – 15 prípadov; Voľa – 3 prípady; Vrbnica – 2 prípady; Vysoká nad Uhom – 2 prípady; Zalužice –14 prípadov; Závadka – 4 prípady; Žbince – 3 prípady;  Zbudza – 5 prípadov; Zemplínska Široká – 3 prípady; Zemplínske Kopčany – 1 prípad. 

Importované ochorenie /10x/:     Grécko – 3x;   Turecko – 6x; Maďarsko – 1x.      

Výskyt ochorení: sporadický, rodinný a epidemický

 

SOBRANCE: Za mesiac september  2022 bolo v okrese Sobrance hlásených 137 prípadov ochorení na COVID-19.

Rozdelenie podľa veku:

0 roč. – 1 prípad; 1-4 roč. – 3 prípady; 5-9 roč. – 1 prípad;  10-14 roč. – 2 prípady; 15 – 19 roč. – 1 prípad;  20-24 roč. – 8 prípadov; 25 – 34 roč. – 23 prípadov;  35 – 44 roč. – 20 prípadov; 45–54 roč. – 21 prípadov; 55- 64 roč. – 24 prípadov; 65 + roč. – 33 prípadov.

Rozdelenie podľa obcí: Sobrance – 45 prípadov; Baškovce – 1 prípad;  Bežovce -  8 prípadov; Blatná Polianka – 2 prípady;  Blatné Remety – 5 prípadov;  Bunkovce – 2 prípady; Fekišovce – 1 prípad;  Hlivištia – 1 prípad;   Horňa – 2 prípady;  Inovce – 1 prípad; Jasenov – 2 prípady; Jenkovce – 3 prípady; Kolibabovce – 3 prípady; Koňuš – 12 prípadov; Koromľa – 1 prípad;   Krčava – 1 prípad; Kristy – 2 prípady; Lekárovce – 3  prípady; Nižné Nemecké – 6 prípadov;   Orechová – 1 prípad; Ostrov – 3 prípady; Petrovce – 2 prípady; Pinkovce – 1 prípad;   Podhoroď – 1 prípad; Porúbka – 2 prípady; Priekopa – 6 prípadov;   Remetské Hámre – 3 prípady; Ruská Bystrá – 2 prípady; Ruský Hrabovec – 2 prípady;  Tibava – 2 prípady; Choňkovce – 2 prípady; Úbrež – 1 prípad;  Vyšná Rybnica – 2 prípady; Vyšné Nemecké – 3 prípady; Záhor – 3 prípady  

Importované ochorenie /1x/: Tunisko – 1x 

Výskyt ochorení: sporadický a rodinný

výskytom ochorenia potvrdeným hantavírusom Puumala a Hantaan: 1 ochorenie Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom
nulovým výskytom: hepatitídy, PPCH
výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 3639 ARO, z toho 319 CHPO a 51 komplikácií
 

Michalovce – chrípková aktivita – II. stupeň – sporadický výskyt;   hlásených 2894 ochorení, z toho 242 CHPO, komplikácie – 25

Sobrance – chrípková aktivita – II. stupeň – sporadický výskyt; hlásených 745 ochorení, z toho 77 CHPO, komplikácie – 26

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

Spolu hlásených 847  potvrdených  ohnísk.
Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac september  2022 eviduje  3 pozitívne vzorky u ulovenej diviačej zveri bez zmien správania – PZ Laborec Oborín, PZ Líška Vinné a PZ UH Bežovce.
Opatrenia č. 265/2022-500 vydané RVPS Michalovce v súvislosti s výskytom AMO u domácich ošípaných v obci Iňačovce po splnení legislatívnych podmienok boli zrušené k dňu 22.9.2022 v ohnisku, v ochrannom pásme a pásme dohľadu.

Na webovej stránke RÚVZ Michalovce /www.ruvzmi.sk/ sú zverejňované všetky usmernenia HH SR v súvislosti s ochorením COVID 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.
Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za september 2022:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 117 detí (1 s vrodenou vývojovou chybou )

Potraty: 26 ( z toho 17 UPT)

Samovraždy  - Pokusy: 1   

Nová drogová závislosť:  2, z toho tvrdé drogy 2