Späť Hygienická a epidemiologická činnosť v okresoch Michalovce a Sobrance za mesiac október 2022

I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci  OKTÓBER 2022 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   
 
1.    V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 288 kontrol z toho:
-    bežný ŠZD+PD – 248 kontrol
-    RAPEX – 40 kontrol
V rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vykonaných 139 kontrol.
2.    Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 32 rozhodnutí a 7 záväzných stanovísk. 
3.    Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli odd. HV a HDM uložené 3 blokové pokuty v celkovej sume 370 €. 
4.    Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bolo odd. HV uložené 1 opatrenie na mieste a to zákaz používania surovín a hotových pokrmov po dátume spotreby resp. dát. minimálnej trvanlivosti v zariadení spoločného stravovania. 
5.    Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 49 vzoriek zo životného prostredia a 11 vzoriek odpadovej vody. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2022 boli odobraté aj 2 vzorky kozmetických výrobkov na laboratórne vyšetrenie a zaslané na analýzu do laboratória RÚVZ so sídlom v Žiline.
6.    Na odd. epidemiológie bolo hlásených 595 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 580 opatrení.
7.    Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 28 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.
8.    V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 27 klientov, z ktorých 18 malo všetky sledované biochemické parametre (glukóza, triglyceridy, celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL–cholesterol) v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnili 9 klienti, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.

Prednášková činnosť
Pre deti MŠ:
•    BECEP (dopravná výchova)
Pre žiakov ZŠ:
•    Zdravé zúbky
•    Obezita, zdravá výživa
•    Duševné zdravie
Pre študentov SŠ:
•    Zdravá výživa
•    Duševné zdravie 
•    Prevencia onkologických ochorení - Prsník
•    Arteriálna hypertenzia
Pre seniorov:
•    Duševné zdravie seniorov
•    Osteoporóza

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci október 2022 bola charakterizovaná:   

a)    výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 10 ochorení na Salmonellovú enteritídu, 5 ochorení na bacilovú červienku (dyzentéria) – šigelóza, 2 infekcie enteropatogénnymi Escherichia coli, 20 kampylobakteriálnych  enteritíd, 7 Enterocolitíd zapríčinených Clostridium difficile (z toho 3 hlásené ako nozokomiálne nákazy), 2 Giardiózy (lambliáza), 20 Rotavírusových enteritidíd, 6 akútnych gastroenteropatií zapríčinených vírusom Norwalk, 4 adenovírusové enteritídy
b)    výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 45 NN, z toho 27 v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (3 enterokolitídy zapríčinené Clostrídium difficile, 2 zápaly žíl – phlebitis et thrombophlebitis, 1 akútny zápal hrtana a priedušnice – laryngitis et tracheitis acuta,    2 pneumónie vyvolané inými aeróbnymi gram-negatívnymi bakteriami, 1 iná bakteriálna  pneumónia, 1 bližšie neurčená pneumónia, 1 zápal pobrušnice – peritonitis, 1 cystitída,     1 akútna cystitída, 2 infekcie močovej sústavy bez určenia miesta, 2 infekcie v mieste operačného výkonu, 1 infekcia po výkone nezatriedená inde, 9 ochorení na COVID -19, 17 v PN Michalovce, n.o.  (17 ochorení COVID-19 u pacientov PN Michalovce, n.o.) a 1 v RN Sobrance, n.o. (1 enterokolitída zapríčinená Clostrídium difficile)
c)    výskytom potvrdených prípadov na COVID-19: 

COVID 19: okres Michalovce a Sobrance spolu: 492 ochorení.

MICHALOVCE: Za mesiac október  2022 bolo  hlásených  442   prípadov ochorení na COVID-19, toho   9 ochorení ako NN  na NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s., 17 ochorení ako NN na  PN Michalovce, n.o. a 7 úmrti.

Rozdelenie podľa veku:
0 roč. – 1 prípad;  10-14 roč. – 2 prípady; 15-19 roč. – 9 prípadov; 20-24 roč. – 7 prípadov; 25-34 roč. – 30 prípadov; 35-44 roč. – 32 prípadov; 45-54 roč. – 60 prípadov; 55 – 64 roč. – 102 prípadov;   65+ roč. – 199 prípadov.

Výskyt podľa obcí:
Michalovce – 251 prípadov;  Bánovce nad Ondavou – 1 prípad; Bracovce – 2 prípady; Budkovce – 17 prípadov; Čečehov – 5 prípadov; Čičarovce – 2 prípady; Čierne Pole – 1 prípad;   Dúbravka -  7 prípadov; Falkušovce – 1 prípad;  Hatalov – 4 prípady; Hnojné – 1 prípad;  Horovce – 4 prípady;  Jovsa – 5 prípadov;  Kačanov – 1 prípad; Kaluža – 1 prípad; Kapušianske Kľačany – 2 prípady; Klokočov – 1 prípad; Krásnovce – 6 prípadov; Krišovská Liesková – 3 prípady;  Kusín – 2 prípady;  Lastomír – 2 prípady; Laškovce – 2 prípady; Lesné – 2 prípady;   Lúčky – 4 prípady; Malčice – 1 prípad; Moravany – 9 prípadov;  Nacina Ves – 1 prípad;  Oreské – 2 prípady;  Palín – 2 prípady; Pavlovce nad Uhom – 3 prípady; Petrikovce – 1 prípad;  Petrovce nad Laborcom – 3 prípady;  Pozdišovce – 5 prípadov; Ptrukša – 1 prípad; Rakovec nad Ondavou – 4 prípady;  Senné – 4 prípady; Slavkovce – 7 prípadov;  Sliepkovce – 2 prípady;  Staré – 1 prípad; Strážske – 8 prípadov; Stretava – 3 prípady; Stretavka – 1 prípad; Suché – 3 prípady;  Trhovište – 5 prípadov; Trnava pri Laborci – 2 prípady; Tušická Nová Ves – 4 prípady; Veľké Kapušany – 17 prípadov;  Vinné – 7 prípadov; Vysoká nad Uhom – 2 prípady; Zalužice –11 prípadov; Závadka – 1 prípad;   Zbudza – 2 prípady; Zemplínska Široká – 3 prípady.  

Importované ochorenie /1x/:     Poľsko – 1x.      

Výskyt ochorení: sporadický, rodinný a epidemický


SOBRANCE: Za mesiac október  2022 bolo v okrese Sobrance hlásených 50 prípadov ochorení na COVID-19.

Rozdelenie podľa veku:
10-14 roč. – 2 prípady; 20-24 roč. 1 prípad;   25 – 34 roč. – 2 prípady;  35 – 44 roč. – 8 prípadov; 45–54 roč. – 11 prípadov; 55- 64 roč. –12 prípadov; 65 + roč. – 14 prípadov.

Rozdelenie podľa obcí: Sobrance – 12 prípadov; Beňatina – 1 prípad;   Bežovce -  1 prípad;  Blatné Remety – 1 prípad; Blatné Revištia – 1 prípad;   Bunkovce – 1 prípad;   Horňa – 1 prípad; Jasenov – 6 prípadov;  Koňuš – 1 prípad; Koromľa – 1 prípad;   Krčava – 1 prípad; Kristy – 1 prípad; Lekárovce – 4  prípady; Nižná Rybnica – 3 prípady; Ostrov – 2 prípady; Porostov – 2 prípady;    Ruskovce – 2 prípady; Svätuš – 1 prípad;  Choňkovce – 2 prípady;   Veľké Revištia - 1 prípad; Vojnatina – 1 prípad; Vyšná Rybnica - 2 prípady; Záhor – 2 prípady .  
  

Výskyt ochorení: sporadický a rodinný

d)    výskytom PPCH: 1 gonokoková infekcia dolných časti močovopohlavnej sústavy bez   
 abscesu uretrálnych  alebo predsieňových žliaz
e)    výskytom toxoplazmózy: 1 ochorenie na nešpecifikovanú toxoplazmózu
f)    nulovým výskytom: hepatitídy, meningitídy  
g)    výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 4856 ARO, z toho 620 CHPO a 156 komplikácií 

Michalovce – chrípková aktivita – II. stupeň – sporadický výskyt;   hlásených 4147 ochorení, z toho 465 CHPO, komplikácie – 126

Sobrance – chrípková aktivita – II. stupeň – sporadický výskyt; hlásených 709 ochorení, z toho 155 CHPO, komplikácie – 30


INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE
1.    Spolu hlásených  531  potvrdených  ohnísk.
2.    Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac  október  2022 
neeviduje vo svojej pôsobnosti nákazy zvierat a zoonózy.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za október 2022:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 86 detí (0 s vrodenou vývojovou chybou ) 
Potraty: 29 ( z toho 16 UPT)
Samovraždy  - Pokusy: 2    
Nová drogová závislosť:  1, z toho tvrdé drogy 0