Späť Hygienická a epidemiologická činnosť v okresoch Michalovce a Sobrance za mesiac november 2022

I.   HYGIENICKÁ   SITUÁCIA

V mesiaci  NOVEMBER 2022 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   
 
1.    V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných  
351 kontrol z toho:
-    bežný ŠZD+PD – 294 kontrol
-    RAPEX – 57 kontrol
V rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vykonaných 131 kontrol.
2.    Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 29 rozhodnutí a 5 záväzných stanovísk.
3.    Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola odd. HV uložená 1 bloková pokuta v sume 60 € a 1 pokuta rozhodnutím podľa zák. č. 355/2007 Z.z. v sume 150€.
4.    Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 52 vzoriek zo životného prostredia a 8 vzoriek odpadovej vody.
5.    Na odd. epidemiológie bolo hlásených 250 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 236 opatrení.
6.    V mesiaci november bol na RÚVZ Michalovce doručený 1 podnet,  ktorý bol po prešetrení zamestnancami odd. HV vyhodnotený ako neopodstatnený.
7.    Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 35 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.
8.    V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 66 klientov, z ktorých 49 malo všetky sledované biochemické parametre (glukóza, triglyceridy, celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL–cholesterol) v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 66 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.
Prednášková činnosť
Pre deti MŠ:
•    Zdravé zúbky
Pre žiakov ZŠ:

 • Zdravé zúbky
 • Projekt Viem čo zjem
 • Závislosti

Pre študentov SŠ:
•    Prevencia onkologických ochorení - Prsník
•    Závislosti
Pre seniorov:
•    Prevencia onkologických ochorení – Hrubé črevo
•    Diabetes

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci november 2022 bola charakterizovaná:   

 • výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 7 ochorení na Salmonellovú enteritídu, 12 kampylobakteriálnych  enteritíd, 2 Enterocolitídy zapríčinené Clostridium difficile (z toho 1ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza), 18 Rotavírusových enteritidíd, 7 akútnych gastroenteropatií zapríčinených vírusom Norwalk, 2 adenovírusové enteritídy
 • výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 44 NN v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (2 zápaly spojovky – conjunctivitis, 9 zápalov žíl – phlebitis et thrombophlebitis, 1 akútny zápal nosohltana-nasopharyngitis acuta, 2 akútne infekcie HDC na viacerých a nešp. miestach, 1 pneumónia vyvolaná Staphylococcus, 1 pneumónia vyvolaná Escherichia coli, 4 bližšie neurčené pneumónie, 1 akútny zápal priedušiek  - bronchitis acuta, 1 absces pľúc a medzipľúcia, 2 dekubitálne vredy – preležaniny,  3 cystitídy, 1nešpecifikovaná cystitída,   6 infekcií močovej sústavy bez určenia miesta, 3 rozpady operačnej rany nezatriedené inde,   1 infekcia po výkone nezatriedená inde, 2 septikémie vyvolané inými špecifikovanými stafylokokmi, 3 septikémie vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami, 1 ochorenie na  COVID-19) a 5 NN v RN Sobrance, n.o ( 5 ochorení na COVID – 19)
 • výskytom potvrdených prípadov na COVID-19:

COVID 19: okres Michalovce a Sobrance spolu: 141 ochorení.

MICHALOVCE: Za mesiac november 2022 bolo hlásených 105 prípadov  pozitívnych a chorých osôb na COVID-19 / chor. 94,5/100 000/.

Ochorenia sa vyskytli vo vekových skupinách:
15-19 r. – 1; 20-24 r. – 2; 25-34 r. – 12; 35-44 r. – 9; 45-54 r. – 16; 55-64 r.- 16; 65+ r. – 49.
Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 65+ ročných, v ktorej bolo hlásených 49 prípadov / chor. 288,44/100,00/.

Výskyt podľa obcí:
Michalovce – 59; Bracovce - 1; Budkovce – 3; Čičarovce – 2; Drahňov – 1; Dúbravka – 3; Falkušovce – 1; Jastrabie pri Michalovciach – 2;Jovsa – 1; Krásnovce – 1; Lastomír – 1; Lúčky – 1; Moravany – 1; Nacina Ves – 1; Palín – 1; Pavlovce nad Uhom – 1; Pozdišovce – 5; Rakovec nad Ondavou – 1; Strážske – 2; Trhovište – 1; Tušice – 2; Veľké Kapušany – 2; Vinné – 2; Vysoká nad Uhom – 1; Zalužice – 1; Závadka – 2; Zemplínska Široká – 6.

Charakter výskytu: sporadický, rodinný.
Nozokomiálny charakter mal 1 prípad.


SOBRANCE: Za mesiac november 2022 bolo hlásených 36 prípadov  pozitívnych a chorých osôb na COVID-19 / chor. 158,07/100 000/.

Ochorenia sa vyskytli vo vekových skupinách:
20-24 r. – 1; 25-34 r. – 2; 35-44 r. – 2; 45-54 r. – 5; 55-64 r.- 13; 65+ r. – 13.

Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 55 – 64 r. – 13 prípadov /chor. 431,89/100 000/  a  65+ r. – 13 prípadov /chor. 344,10/100 000/.

Výskyt podľa obcí:
Sobrance – 8; Baškovce – 2; Bunkovce – 1; Hlivištia – 2; Koňuš – 2; Krčava 4; Nižné Nemecké – 2; Porúbka – 2; Priekopa – 2; Sejkov – 1; Svätuš – 1; Tibava – 2; Choňkovce – 3; Veľké Revištia – 1; Vojnatina – 1; Záhor - 2.

Charakter výskytu: sporadický, rodinný a epidemický.

Bola zaznamenaná lokálna epidémia  na internom oddelení v RN Sobrance, n.o., kde ochorelo spolu 5 pacientov /NN/ a 3 zamestnanci.

 • výskytom PPCH: 1 gonokoková infekcia dolných časti močovopohlavnej sústavy bez   
 •  abscesu uretrálnych  alebo predsieňových žliaz
 •  výskytom dermatofytózy: 1 ochorenie na Tinea corporis (telový lišaj)
 • kontaktom, alebo ohrozením bližšie neurčenou chytľavou chorou: 1 prípad importovanej nákazy - pohryznutie opicou
 • nulovým výskytom: hepatitídy, meningitídy  
 • výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 5179 ARO, z toho 656 CHPO a 179 komplikácií

Michalovce:   hlásených 4209 ARO,  z toho 382  CHPO a 134 komplikácií
Sobrance:   hlásených  970  ARO, z toho 274  CHPO a 45  komplikácii

Za mesiac november 2022 bol prerušený výchovno -  vzdelávací proces v 1 predškolskom zariadení / MŠ Vinné/.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za november 2022:
Počet narodených detí v NsP Michalovce: 77 detí (4 s vrodenou vývojovou chybou )
Potraty: 19 ( z toho 16 UPT)
Samovraždy  - Pokusy: 4    
Nová drogová závislosť:  3, z toho tvrdé drogy 1