Späť Hygienická a epidemiologická činnosť v okresoch Michalovce a Sobrance za mesiac marec 2023

I.   HYGIENICKÁ   SITUÁCIA

V mesiaci  MAREC 2023 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   
 
1.    V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 286 kontrol z toho:
-    bežný ŠZD+PD – 205 kontrol
-    RAPEX – 78 kontrol
-    3 podozrenia na chorobu z povolania (2x podozrenie na DNJZ a 1x podozrenie na Akútnu myeloblastovú leukémiu).
V rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vykonaných  80 kontrol.
2.    Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 28 rozhodnutí, 12 záväzných stanovísk a 2 rozhodnutia z vlastného podnetu. 
3.    Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 47 vzoriek zo životného prostredia, 16 odberov od sentinelových lekárov a  8 vzoriek odpadovej vody. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2023 boli odobraté aj 2 vzorky kozmetických výrobkov na laboratórne vyšetrenie a zaslané na analýzu do laboratória RÚVZ so sídlom v Poprade
4.    Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli odd. HDM uložené 2 blokové pokuty v celkovej sume 159 €.
5.    Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bolo odd. HDM uložené 1 opatrenie na mieste a to v školskej jedálni pri MŠ. 
6.    Na odd. epidemiológie bolo hlásených 254 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 220 opatrení.
7.    V mesiaci marec boli na RÚVZ Michalovce doručené 4 podnety,  z ktorých 3 boli po prešetrení zamestnancami odd. HVBPaKV a PPL vyhodnotené ako neopodstatnené a 1 bol zamestnancami odd. HDM vyhodnotený ako opodstatnený. 
8.    Regionálna hygienička RÚVZ Michalovce poskytla dňa 7.3.2023 (pre TV Markízu), 8.3.2023 (pre 24 Dnes), 9.3.2023 (pre Korzár) informácie na tému Tuberkulóza v meste  Michalovce, lokalita Angi mlyn. 
9.    Pri príležitosti Svetového dňa vody dňa 22.3.2023 boli na RÚVZ Michalovce vykonávané orientačné stanovenia obsahu dusičnanov a dusitanov (testovacími prúžkami pre semikvantitatívne stanovenie dusičnanov a dusitanov) vo vzorkách pitných vôd z domových studní. Spolu bolo vyšetrených 153 vzoriek vôd, z ktorých 65 nevyhovelo v jednom z ukazovateľov. Zároveň bolo poskytnuté odborné poradenstvo (osobné konzultácie) zamerané na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody, spôsob a možnosti laboratórneho vyšetrenia vzoriek pitných vôd. V rámci osobného odborného poradenstva bol poskytnutý aj informačný materiál k spôsobu dezinfekcie vodného zdroja, k umiestneniu a starostlivosti o vodný zdroj. 
10.    V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 42 klientov, z ktorých 37 malo všetky sledované biochemické parametre (glukóza, triglyceridy, celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL–cholesterol) v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 5 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením. 

11.    Prednášková činnosť
Pre deti MŠ: 
•    Zúbky
Pre žiakov ZŠ:
•    KVCH – 9. roč.
•    Projekt Viem čo zjem – 3.,5. roč.
Pre študentov SŠ:
•    Týždeň mozgu „myslíte na zdravie mozgu“ 
Pre seniorov:
•    Prevencia úrazov seniorov 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci marec 2023 bola charakterizovaná:   

a)    výskytom črevných ochorení: hlásené boli 3 ochorenia na Salmonellovú enteritídu, 2  infekcie enteropatogénnymi Escherichia coli, 5 kampylobakteriálnych  enteritíd, 9 Enterocolitíd zapríčinených Clostridium difficile (z toho 4 ochorenia hlásené ako nozokomiálna nákaza), 19 Rotavírusových enteritíd, 6 akútnych gastroenteritíd zapríčinených vírusom Norwalk, 2 adenovírusové enteritídy.  
b)    výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 35 NN v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (4 enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile, 1 septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus, 1 septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi, 2 septikémie vyvolané inými gramnegatívnymi organizmami, 11 Zápalov žíl – phlebitis et trombophlebitis, 2 zápaly pľúc vyvolané nešpecifikovaným mikroorganizmom, 4 bližšie neurčené pneumónie, 1 nešp. akútna infekcia DDC,  2 Cystitídy, 2 infekcie močovej sústavy bez určenia miesta, 1 Zápalová choroba prostaty, 1 iná špecifikovaná infekcia typická pre perinatálnu periódu, 1 rozpad operačnej rany nezatriedený inde, 1 infekcia po výkone nezatriedená inde, 1 ochorenie  na  COVID-19), 16 NN v PN Michalovce, n.o. (16 ochorení na COVID – 19)  a 1 NN v RN Sobrance, n.o (1 infekcia po výkone nezatriedená inde).
c)    výskytom potvrdených prípadov na COVID-19: 

COVID 19: okres Michalovce a Sobrance spolu: 127 ochorení.

MICHALOVCE:
Za mesiac marec 2023 bolo hlásených 110 prípadov  pozitívnych a chorých osôb na COVID-19 (chor. 101,36/100 000). 
Ochorenia sa vyskytli vo vekových skupinách:
25-34 r. – 4; 35-44 r. – 4; 45-54 r. – 6; 55-64 r.- 29; 65+ r. – 67.
Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 65+ ročných, v ktorej bolo hlásených 67 prípadov (chor. 389,97/100,00).
Výskyt podľa obcí:
Michalovce – 65; Budkovce – 4; Čečehov – 2; Čierne Pole – 1; Dúbravka – 1; Hatalov – 2; Hažín – 3; Klokočov – 1; Krásnovce – 1;Krišovská Liesková – 1; Kusín- 1; Lastomír – 2; Naciná Ves – 1; Pavlovce nad Uhom – 3; Petrovce nad Laborcom – 3; Pozdišovce – 1; Rakovec nad Ondavou – 2; Staré – 1; Strážske – 4; Trhovište – 2; Veľké Kapušany – 4; Vinné – 1; Zalužice – 1; Závadka – 1; Žbince – 1; Zemplínska Široká – 1.  
Charakter výskytu: sporadický, rodinný.
Nozokomiálny charakter mal 1 prípad.

SOBRANCE: 
Za mesiac marec 2023 bolo hlásených 17 prípadov  pozitívnych a chorých osôb na COVID-19 (chor. 158,07/100 000). 
Ochorenia sa vyskytli vo vekových skupinách:
25-34 r. – 2; 35-44 r. – 2; 45-54 r. – 1; 55-64 r.- 2; 65+ r. – 10.
Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 65+ r. 10 prípadov /chor. 75,97/100 000/.
Výskyt podľa obcí:
Sobrance – 2; Hlivištia – 1; Horňa – 2; Husák – 1; Koňuš – 1; Krčava – 1; Kristy – 1; Lekárovce – 1 Petrovce – 2 ; Priekopa – 1; Remetské Hámre – 2; Ruskovce – 1; Tibava – 1.  
Charakter výskytu: sporadický, rodinný. 
 
d)    výskytom PPCH:  2 Sekundárne syfilisy kože a slizníc , 1 Nešpecifikovaný včasný syfilis a 1 Gonokoková infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy bez abscesu uretrových alebo predsieňových žliaz 
e)    výskytom hepatitídy: 1 ochorenie na Akútnu vírusovú hepatitídu A
f)    výskytom meningitídy: 1 ochorenie na Hemofilovú meningitídu
g)    nulovým výskytom:  Tuberkulózy
h)    výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 5950 ARO, z toho 740 CHPO a 95 komplikácií 

Michalovce:   hlásených 5192 ARO,  z toho 531  CHPO a 61 komplikácií
Sobrance:   hlásených  738  ARO, z toho 209  CHPO a 34  komplikácii

Za mesiac marec 2023  bol prerušený výchovno -  vzdelávací proces: 
DJ – 1 (DJ LNT Veľké Kapušany)
MŠ – 4 (MŠ Mlynská Michalovce, MŠ Pavlovce nad Uhom, MŠ Úbrež, MŠ Krčava)
ZŠ – 8 (Spojená škola Pavlovce nad Uhom, ZŠ ul. Moskovská Michalovce, ZŠ Budkovce, ZŠ Pavlovce nad Uhom, ZŠ Rakovec nad Ondavou, ZŠ Horovce, ZŠ Úbrež, ZŠ Veľké Revištia)

Za mesiac marec 2023 bolo sentinelovými lekármi vykonaných  16  odberov biologického materiálu / výter hrdlo + nos / do odberového média.

i)    výskytom chrípky vyvolanej identifikovaným vírusom chrípky: hlásené 3 ochorenia u neočkovaných osôb, ochorenia potvrdené: vírus chrípky A /H1/ - 1x, vírus chrípky B – 1x, vírus chrípky B / Austria /1359417/2021 – like/ - 1x


Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za marec 2023:
Počet narodených detí v NsP Michalovce: 80 detí  
Potraty: 25 (z toho 12 UPT)
Samovraždy  - Pokusy: 2    
Nová drogová závislosť:  1, z toho tvrdé drogy 1